Anunţuri
Consiliul Raional Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Recea”
Publicat: Miercuri, 24 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane

Consiliul Raional Rîşcani

MD-5600. or. Rîșcani, str. Independenței 38

 

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei vacante de șef

al Instituției Medico-Sanitare Publice

„Centrul de Sănătate Recea”

 

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform  Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/14 din 25.06.2020,se depun până la 17 martie 2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com

Condiţiile de participare la concurs:

La concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de șef poate participa orice persoană, care întruneşte următoarele condiţii de bază:
   1)deţine cetățenia Republicii Modova;
   2) are studii superioare/de licenţă medicale, studii  de masterat în managementul sănătăţii publice/management organizaţional/ administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decât cel medical (management organizaţional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătăţii publice sunt obligatorii;
    3) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    4) are capacitate deplină de exerciţiu;
    5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    6) nu are antecedente penale pentru săvârşirea unei infracţiuni din categoriile: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, de război, contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, contra patrimoniului, contra securității publicii și ordinii publice, contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, contra autorităților publice și a securității de stat, infracțiuni economice, infracțiuni de corupție în sectorul privat.

    7) are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani de activitate în domeniu;

   8) nu a atins vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

   

La înscrierea pentru concurs, candidaţii depun un dosar, care include următoarele:
    1) cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
    2) copia actului de identitate;
    3) copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
    4) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
    5)actele care atestă vechimea în muncă;
    6) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale și că nu a fost tras la răspundere penală pentru comiterea infracțiunilor stipulate în pct. 6 la condițiile de bază din prezentul anunț;
    7) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
    8) curriculumul vitae, cu includerea a cel puțin două persoane de referință, menționând datele de contact ale acestora, care vor accepta să fie contactate de către comisia de concurs pentru confirmarea competențelor profesionale ale candidatului;
    9) copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);

10)declarația pe propria răspundere privind existența unui potențial conflict de interese sau absența conflictului de interese, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind ocuparea funcției vacante de șef la instituțiile medico-sanitare publice, centre de sănătate din raion;

11)scrisoare de motivare personală pentru ocuparea funcției de șef al instituției medico-sanitare publice.
 

 Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor. 

 

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 23 noiembrie 2021 de Serviciul Resurse Umane
A N U N Ț ! ! ! PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38 anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist Secția Agricultură și Alimentație Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 13 decembrie 2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, Scopul general al funcţiei: Contribuie la promovarea în teritoriu a sarcinilor politicii agrare în sectorul zootehnic şi a tehnologiilor moderne de creştere a poducţiei animaliere. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 18 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/14 din 25.06.2020,se depun până la 07 aprilie 2021, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 11 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Candidatul care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Serviciul Administrație Publică este - Dîncenoc Lidia Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 10 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior Secția Economie Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 03 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal Serviciul Atragerea Investițiilor și Dezvoltarea Regională, în cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 24 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri: Frecăuțanu Eugeniu Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 24 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 05 februarie 2021, proba scrisă la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist Serviciul Administrație Publică se va desfășura pe data de 05 martie 2021, ora 14.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 16 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 15 februarie 2021, candidatul admis la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri este dnul Frecăuțanu Eugeniu. Proba scrisă se va desfășura pe data de 23 februarie 2021, ora 14.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 15 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Scopul general al funcţiei: Contribuie la elaborarea și implementarea politicilor de stat în dezvoltarea social-economică a raionului prin elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică, programelor, directivelor prioritare de perspectivă, analiză, monitorizare și evaluare a acestora pentru eficientizarea activității autorității publice. Data limită pentru depunerea dosarului de concurs este până la 09 martie 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 09 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Scopul general al funcţiei: Contribuie la eficientizarea activității serviciului pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională prin implicarea nemijlocită la exercitarea procedurilor de pregătire a documentelor pentru organizarea activităţilor de realizare a proiectelor pentru participarea în programele naționale și internaționale în scopul soluţionării problemelor raionului. Data limită pentru depunerea dosarului de concurs este până la 01 martie 2021 Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 50
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

 

   

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Lacul de acumulare Costesti-Stinca

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 2052
Vizitatori ieri: 556
Vizitatori azi: 239
Online: 4