Anunţuri
Președintele raionului Rîșcani anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior Secția Economie
Publicat: Luni, 15 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane

A N U N Ț ! ! !

PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI

MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38

anunță concurs

 pentru ocuparea funcției publice vacante de

specialist superior Secția Economie

 

Scopul general al funcţiei: Contribuie la elaborarea și implementarea politicilor de stat în dezvoltarea social-economică a raionului prin elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică, programelor, directivelor prioritare de perspectivă, analiză, monitorizare și evaluare a acestora pentru eficientizarea activității autorității publice.

Sarcinile funcției:

1. Analizează și evaluează proiectele documentelor de politici elaborate și promovate de către Consiliul raional în aspectul concordanței acestora în cadrul de planificare bugetară:

 • Înaintează propuneri de perfecționare a cadrului normativ pe domeniul său de activitate;
 • Acordă asistență metodologică primăriilor, agenților economici și organizează activitățile de actualizare și perfecționare a documentelor de politici promovate de Consiliul raional;

2.Coordonează procesul de analiză, monitorizare și evaluare a implementării programelor de dezvoltare, prezentarea rapoartelor Consiliului raional, Președintelui raionului și autorităților administrației publice centrale și locale:

-   Analizează situația generală a dezvoltării social-economice în raion, structura și starea potențialului complexului industrial, agricol, energetic, transporturilor și comunicațiilor sferei de deservire socială;

-   Elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social-economică a raionului;

-   Elaborează planul de măsuri orientate spre asigurarea dezvoltării social-economice a localității din raion în strânsă conlucrare cu agenții economici din teritoriu și șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional;

-   Organizează procesul de colectare și sinteză a informației prezentate de primării, direcțiile, secțiile și serviciile Consiliului raional privind realizarea prevederilor Programelor Naționale și locale;

-   Asigură pregătirea și prezentarea rapoartelor de evaluare și de progres cu privire la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare, planului acțiunilor privind ocuparea forței de muncă;

-   Acordă ajutor autorităților pulice locale de nivelul I la elaborarea programelor de dezvoltare socială și economică;

3. Coordonează procesul de analiză a Controlului Intern Managerial:

 1. Participă la crearea și gestionarea bazei de date ce ține de Controlul Intern Managerial;

4. Coordonează eficientizarea aplicării legislației în domeniul ajutorului de stat:

  -   Prezintă rapoarte Consiliului Concurenței referitor la ajutoarele de stat, reeșind din legislația în vigoare prin Sistemul informațional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi  limbile oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Condiţii specifice:

 • Studii:

Superioare, licențiat al unei facultăți în domeniul economic, finanțelor publice, managementul administrației publice;

 • Experienţă profesională:

Minimum 6 luni de activitate în domeniul corespunzător și în domeniul administrației publice;

 • Cunoştinţe:

- Cunoașterea legislației Republicii Moldova în domeniul administrației publice locale;

- Cunoașterea legislației în domeniu;

- Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

- Cunoașterea limbii ruse, engleză 

 • Abilităţi:

de analiză, sinteză și planificare, de elaborare a documentelor, de monitorizare și evaluare, de organizare și coordonare, luarea deciziilor corespunzătoare, soluționare a problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă.

 • Atitudini/Comportamente:

 respectarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice ale autorităților administrației publice; profesionalism; competență și spirit de inițiativă, aptitudini organizatorice și disciplina de muncă; abordarea problemelor în mod creator; comunicabilitate și respect față de oameni; tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poștă/prin e-mail

Dosarul de concurs:

a)formular de participare;

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e)certificatul medical;

f)cazier judiciar;

 

Data limită pentru depunerea dosarului de concurs este până la  09 martie 2021

Telefon– 0(256)22400

e-mailefrimalina@gmail.com, inforiscanimd@gmail.com;

Adresa poștală– MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38, Consiliul raional Rîșcani, etajul IV, biroul nr. 51;

Persoana de contact– specialist principal Serviciul Resurse Umane – Alina Efrim.

 

Bibliografia concursului

 

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea 100/2017 cu privire la actele normative.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice:
 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale;
 • Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
 • Legea nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

 

 • Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului.
 • Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 •  Pentru ocuparea funcţiilor publice în autorităţile publice sunt necesare studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (în cazul deținerii diplomei unui alt stat este nevoie de certificat de echivalare).
Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 23 noiembrie 2021 de Serviciul Resurse Umane
A N U N Ț ! ! ! PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38 anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist Secția Agricultură și Alimentație Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 13 decembrie 2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, Scopul general al funcţiei: Contribuie la promovarea în teritoriu a sarcinilor politicii agrare în sectorul zootehnic şi a tehnologiilor moderne de creştere a poducţiei animaliere. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 18 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/14 din 25.06.2020,se depun până la 07 aprilie 2021, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 11 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Candidatul care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Serviciul Administrație Publică este - Dîncenoc Lidia Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 10 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior Secția Economie Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 03 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal Serviciul Atragerea Investițiilor și Dezvoltarea Regională, în cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 24 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/14 din 25.06.2020, se depun până la 17 martie 2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 24 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri: Frecăuțanu Eugeniu Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 24 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 05 februarie 2021, proba scrisă la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist Serviciul Administrație Publică se va desfășura pe data de 05 martie 2021, ora 14.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 16 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 15 februarie 2021, candidatul admis la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri este dnul Frecăuțanu Eugeniu. Proba scrisă se va desfășura pe data de 23 februarie 2021, ora 14.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 09 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Scopul general al funcţiei: Contribuie la eficientizarea activității serviciului pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională prin implicarea nemijlocită la exercitarea procedurilor de pregătire a documentelor pentru organizarea activităţilor de realizare a proiectelor pentru participarea în programele naționale și internaționale în scopul soluţionării problemelor raionului. Data limită pentru depunerea dosarului de concurs este până la 01 martie 2021 Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 50
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

 

   

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 2155
Vizitatori ieri: 491
Vizitatori azi: 342
Online: 44