Regulamentul Consiliului

                                                                                                                               Anexă

                                                                         La decizia Consiliului raional Rîșcani

                                                                          nr.11/20 din 05 noiembrie 2015

 

Regulamentul

privind constituirea şi funcţionarea  Consiliului raional Rîșcani

 

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu Legea nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale

 

T i t l u l  I

CONSTITUIREA COSILIULUI RAIONAL

CAPITOLUL I

MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

 

 1.Consiliului Raional Rîşcani este compus din 33 de consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral şi constituie autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului Rîşcani.

Consilierii raionali îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor în plen şi în cadrul

comisiilor de specialitate, structuri organizatorice colective ale Consiliului Raional Rîşcani

2. Ședinţa de constituire a consiliului raional se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilierilor consiliului raional în şedinţa  de constituire  a consiliului se face prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

Ședinţa de constituire  a consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:

a) aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale;

b)iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;

c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

Lucrările şedinţei de constituire  sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

        La şedinţa  de  constituire  a consiliului participă şi reprezentantul  Comisiei Electorale Centrale.

 Reprezentantul  Comisiei Electorale Centrale aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.

3. După constituirea legală a consiliului local, raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

4. Consiliul raional alege preşedintele şi vicepreşedintele (vicepreşedinţii) raionului. Alegerea se  face, la decizia consiliului.

    Consiliul raional alege preşedintele raionului, din rîndul consilierilor la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi.

Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, în condițiile cînd cheltuielile administrative nu depăşesc 30 la sută din suma totală a veniturilor  proprii. Candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte (vicepreşedinţi) al raionului se propune de preşedintele raionului, după consultarea fracţiunilor. 

În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

Președintele și vicepreşedintele raionului este funcţie de demnitate publică, şi cad sub incidenţa Legii nr.768-XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, şi Legii 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

5.   Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.

Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi.
 Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa consiliului raional.

 Mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul consiliului raional.

 În cazul în care mandatul consiliului raional încetează înainte de termen, preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului pînă la alegerea de către consiliul raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului.

6.Secretarul consiliului raional este funcţiorar public şi se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Persoana numită în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

 (a)Secretarul Consiliului Raional este numit de consiliul respectiv, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(b)Desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului respectiv după anunţarea rezultatelor concursului.

Prevederile alin.6 lit.(a) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Şefii de subdiviziuni din subordinea consiliului raional sînt desemnaţi prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rîndurile persoanelor care au cîştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sînt desemnaţi de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către consiliu, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor  aleşi, cu votul majorităţii consilierilor, în temeiurile şi modul stabilit de legislaţie.

7. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către consiliul raional în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern.

 

Capitolul II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

8. După  constituire, consiliul raional formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitateşi poate modifica componenţa acestora.

Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sînt prevăzute în anexă.

9. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliul raional, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.

10. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.

11. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia.

12. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele,vice-preşedintele şi secretarul  său.

13. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de vicepreşedinte sau de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei, de regulă, sînt publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac  obiectul lucrărilor comisiei.       

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass - media.

14.  Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele,vicepreşedinte şi / sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.

15.  În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectivşiconţinutul acestora poate avea următoarele variante:

  • se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva;
  • se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva ţinîndu-se cont de amendamentele anexate;
  • se propune Consiliului sa respingă proiectul înaintat. In acest caz, comisia va enumera consecinţele nefavorabile ce pot urma după aprobarea deciziei respective;
  • se propune Consiliului un nou proiect de decizie.

In caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi examinate în cadrul unei şedinţe comune a cîtorva comisii consultative, pentru eliminarea divergentelor existente.

16. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul raional, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului .

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

17. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a)      identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;

b)      analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c)      întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;

d)     se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

e)      controlează realizarea deciziilor Consiliului Raional.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

18. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

a)      reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;

b)      convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

c)      propune la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;

d)     participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

e)      anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

f)       susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul  de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

În lipsa Preşedintelui, atribuţiile sale se deleagă vicepreşedintelui comisiei.

19. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

a)      asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

b)      face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;

c)      numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;

d)     asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

20. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.

21. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei aplică acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele  comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.

22. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul  comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise .

Lucrările şedinţelor comisiei pot fi înregistrate audio şi/sau video pentru asigurarea transparenţei şi corectitudinii procesului decizional.

Despre activitatea sa comisia raportează anual Consiliului.

 

T i t l u l   II

ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL

Capitolul I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI

ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

23. Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi,  pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de Preşedintele raionului şi secretarul consiliului Preşedintele raionului propune candidatura preşedintelui şedinţei următoare conform listei consilierilor aprobate de instanţa de judecată în ordinea repartizării mandatelor în Consiliul raional Rîșcani. Votarea este organizată de secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

24. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

a)      conduce şedinţele consiliului;

b)      supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatele votării, cu precizarea “ pro”, “ contra “, şi a abţinerilor;

c)      semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

d)     asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;

e)      supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f)       aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

25. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv în şedinţa de constituire, nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.

26. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la  şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

a)      asigură înştiinţarea  consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;

b)      asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;

c)      face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d)     numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;

e)      informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;

f)       asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

g)      urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;

h)      contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;

i)        acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Secretarul îndeplineşte și alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

27.  Şedinţa Consiliului se desfăşoară în sala de şedinţe, amenajată cu locuri pentru consilieri, invitaţi şi alte persoane care doresc să asiste la şedinţă.

Şedinţa Consiliului raional  începe cu onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova şi Drapelul raionului Rîşcani, intonarea Imnului Republicii Moldova

28.  Consiliul Raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată în trei  luni şi se poate întruni în şedinţe extraordinare, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea Preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

29. Convocarea consiliului raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată de secretarul consiliului raional.

În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a consiliului raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia sînt în drept:

a) să convoace şedinţa consiliului raional de sine stătător, în condiţiile prezentei legi; şi/sau

b) să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.

30. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.

31. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.45 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.

32. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului.

            Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

Pentru participarea la fiecare şedinţă a consiliului, consilierii raionali primesc o indemnizaţie. Mărimea ei se va stabili prin decizia consiliului raional.

33. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise în ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul, este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

34. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.

35. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

36.La cererea unei fracţiuni, preşedintele şedinţei este obligat de a suspenda lucrările şedinţei, pe o durată de cel mult 20 de minute, pentru a da acestora posibilitatea să se consulte, o singură dată pentru fiecare punct al ordinii de zi.

37.Consiliul poate decide întreruperea şedinţei şi reluarea lucrărilor în altă zi la decizia sa.

38. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

39. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei  poate să întrerupă dezbaterile cel mult  pentru  10 minute  şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

a)      să cheme la ordine;

b)      să retragă cuvîntul;

c)      să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor, apelînd dacă este necesar la organele de ordine.

40. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:

a)      avertisment;

b)      eliminarea din sala de şedinţe.

41. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba oficială a statului.  

Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba de stat. 

42. Pentru a asigura plenitudinea procesului verbal, în cadrul şedinţelor de Consiliului Raional se utilizează mijloace de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru înregistrarea şedinţei Consiliului Raional se consemnează în procesul-verbal.

421. Lucrările şedinţelor publice pot fi transmise on-line de persoane autorizate, cu acceptarea Consilierilor raionali prin votul majorităţii prezenţi la şedinţă, respectându-se legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

Capitolul III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

43. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face preşedintele raionului. Preşedintele raionului poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

44.Seretarul consiliului, cu cel puţin 10 zile, pentru ședințele ordinare, și 5 zile pentru ședințele extraordinare, pînă la examinarea deciziilor, va asigura plasarea  proiectelor de decizie pe pagina web oficială, expedierea prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, sau afişarea la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl va difuza către mass-media locală, după caz.

Secretarul consiliului va asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora în modul stabilit de lege.

45. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din aparatul preşedintelui raionului vor acorda asistenţă tehnică de specialitate .

Înainte de a fi prezentat spre aprobare şedinţei Consiliului Raional, proiectul deciziei este supus consultării publice pe problemele ce ţin de interes raional şi care pot avea impact economic, de mediu, social (asupra mediului de viaţă şi drepturile omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, colectivelor locale, serviciilor publice), În condiţiile Hotărîrii Guvernului nr. 96 din 16.02.2010cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional.

Proiectele de decizii se prezintă în limba oficială a statului.

46. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa de către secretarul consiliului consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare  şi cu invitația de a prezenta amendamente.

47. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului şi după caz, compartimentelor de specialitate ale preşedintelui raionului şi serviciilor publice descentralizate şi desconcentrate.

Odată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului .

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

48. După examinarea proiectului de decizie şi după caz a propunerilor compartimentului de specialitate al preşedintelui raionului şi serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedintele raionului şi către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.

49.  Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizele comisiilor de specialitate şi după caz  de rapoartele  compartimentelor de specialitate ale preşedintelui raionului  şi  serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.

Capitolul IV

PROCEDURA DE VOT

50.Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise.

Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

        Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

51. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor “ pro”, “ contra”şi„abţinut”. Secretarul consiliului dă citirii numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă  cuvîntul “ pro” sau “contra “sau „abţinut”., în funcţie de opţiunea sa.

52. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. 

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele “ pro”, “contra” şi “ abţinut “.

        Buletinele de vot se întroduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

53. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

54. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnate expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.

55. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

 Deciziile consiliului raionla se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei lui, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului.

 În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii.

 Secretarul consiliului va remite decizia consiliului raional președintelui  şi, în cazurile prevăzute de lege, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în cel mult 5 zile după data semnării.

   În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, președintele raionului sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.

   Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual - la data comunicării persoanelor vizate.

TITLUL  III

Exercitarea mandatului de consilier raional,

precum şi de colaborare cu autorităţile publice locale

de nivelul unu în realizarea problemelor comunităţii

 

Capitolul I

Activitatea consilierului raional în Consiliul Raional

 

56.Consilierul raional este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorităţii administraţiei publice raionale  pe care o reprezintă, onorarea obligaţiilor civice, asigurarea ordinii publice şi la respectarea legislaţiei.

57. Consilierul raional se află încontinuu în exercitarea mandatului pe toată durata acestuia.

58. Participarea consilierului la şedinţa consiliului şi/sau comisiei din care face parte este obligatorie.

59. În cazul în care consilierul este în imposibilitate de a participa la şedinţa respectivă, el comunică despre aceasta, după caz, primarului (primarului general), preşedintelui raionului, cu  indicarea motivelor absenţei.

60.La şedinţa Consiliului consilierul este în drept:

a)      să aleagă şi să fie ales în aparatul Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional;

b)      să-şi exprime opinia asupra candidaturilor persoanelor cu funcţii de răspundere în cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de către Consiliu;

c)      să facă propuneri în scris pentru a fi examinate de Consiliu;

d)     să facă propuneri şi observaţii privind ordinea de zi a şedinţei Consiliului şi modul examinării chestiunilor puse în discuţie;

e)      să lanseze iniţiative şi să facă propuneri privind examinarea în şedinţele consiliului a dărilor de seamă sau informaţiilor prezentate de orice organ şi persoană cu funcţie de răspundere subordonate consiliului;

f)       să pună în discuţie chestiunea votului de încredere persoanelor alese, numite de cel puţin o treime de consilierii aleşi;

g)      să propună consiliului pentru examinare chestiunile legate de activitatea persoanelor fizice şi juridice la executarea deciziilor, acestuia şi să organizeze pregătirea materialelor respective;

h)      să participe la dezbateri, să facă apeluri, să adreseze întrebări raportorilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri;

i)        să propună amendamente la proiectele deciziilor şi ale altor acte prezentate pentru aprobarea consiliului;

j)        să participe cu drept de vot consultativ la examinarea de către autorităţile publice locale din care nu face parte, a oricăror chestiuni ce vizează interesele colectivităţii pe care o prezintă.

61.Consilierul raional, în limitele competenţei sale, contribuie la realizarea deciziilor, programelor, planurilor adoptate de Consiliul raional în toate domeniile de activitate social-economică.

62.Consilierul raional primeşte în audienţă cetăţenii în sediul consiliului rainal. Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a audienţei revine secretarului consiliului raional.

63.Examinează cerinţele, petiţiile, demersurile adresate lui sau Consiliului Raional, insistă asupra rezolvării lor şi dă răspunsurile corespunzătoare adresatului sau organului care i-a încredinţat examinarea.

64.Studiază necesităţile şi cerinţele populaţiei, prezintă organelor respective propuneri de realizare, depune eforturi pentru realizarea lor.

65.Consilierul raional din însărcinarea consiliului, preşedintelui şedinţei exercită controlul executării deciziilor Consiliului raional, prezintă rezultatele controlului la şedinţa consiliului; consilierul raional poartă răspundere juridică, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului; durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral.

Capitolul II

Activitatea consilierilor în cadrul comisiilor

 consultative de specialitate

66.Participă la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional.

67.Studiază şi elaborează propuneri pentru şedinţa Consiliului raional şi a comisiei consultative de specialitate respectivă.

68.Participă şi propune chestiuni pentru planificarea activităţii comisiei consultative de specialitate.

69.În cadrul comisiei analizează şi avizează proiectele deciziilor Consiliului Raional, a altor probleme ce ţin de activitatea comisiei.

70.Îndeplineşte însărcinările date de către comisia consultativă de specialitate, din care el face parte.

71.Informează comisia despre executarea însărcinărilor date de ea.

 

Capitolul III

ÎNTREBĂRI , INTERPELĂRI , PETIŢII
ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

72. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului şi secretarului raionului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

      Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

73. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

74. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

75. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează  în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

 

Capitolul IV

Perioada mandatului şi dizolvarea consiliului raional

 

76.Durata mandatului consiliului raional

(a)    Durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral.

(b)   Consiliul raional îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales.

(c)    Mandatul consiliului raional poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

77.Consiliul raional poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:

    a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;

    b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11 al Legii Nr.436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală.

    c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.

78.În cazul prevăzut la alin.(77) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului raional.

79. Dizolvarea de drept a consiliului raional în condiţiile alin.(77) lit.b) şi c) se constată de către preşedintele raionului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor noi.

80.Parlamentul dizolvă consiliul raional, la propunerea motivată a preşedintelui raionului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate, prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea.

81.Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului raional se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral.

82.Pînă la constituirea unui nou consiliu, preşedintele raionului va soluţiona problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale.

Capitolul V

Controlul executarii deciziilor consiliului şi interpelarilor consilierilor

83.Monitorizarea executării deciziilor Consiliului, interpelărilor şi întrebărilor consilierilor se efectuează de către secretarul Consiliului prin concursul aparatului  preşedintelui raionului. În termen de 5 zile după adoptarea deciziilor, secretarul Consiliului distribuie materialele responsabililor de executare şi, după caz, comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului.

84.Monitorizarea executării cuprinde: stabilirea termenelor de executare, verificarea aducerii la timp spre cunoştinţă executantului a deciziilor, interpelărilor, precum şi verificarea mersului executării, evidenţei şi generalizării rezultatelor executării şi informarea preşedintelui raionului, inclusiv suspendării controlului.

85.Deciziile Consiliului sunt scoase de la control de către Consiliu la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor, secretarului Consiliului.

86.Secretarul Consiliului informează consilierii despre mersul îndeplinirii deciziilor, mai ales despre dificultăţile apărute în legătură cu executarea deciziilor.

Capitolul VI

Dispoziții finale și tranzitorii

87.Prezentul Regulament intra în vigoare la momentul aprobării acestuia de către Consiliul Raional Rîşcani

88.În cazul în care un act normativ naţional are alte prevederi decât cele prevăzute în prezentul Regulament, va avea prioritate actul normativ naţional,  cu ulterioarele modificări de rigoare ale Regulamentului.

 

Anexă la Regulamentul privind

constituirea şi funcţionarea consiliului raional Rîșcani

 

DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE SE POT
FORMA COMISII DE SPECIALITATE

 

1. Agricultură şi industrie

2. Activităţi economico-financiare

3. Activităţi social-culturale, turism şi culte

4. Protecţia mediului, amenajarea teritoriului

5. Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă

6. Drept şi disciplină.

   

 Notă: În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate decide formarea comisiilor de specialitate şi în alte domeniide activitate sau a unei comisii care să aibă drept obiect de activitate două sau mai multe domenii.

 

Secretar           

 al Consiliului Raional                                       R.POSTOLACHI                 

 

Sus


 

 

 

 

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

 

   

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 2155
Vizitatori ieri: 491
Vizitatori azi: 342
Online: 26