Pașaportul raionului

P A Ş A P O R T U L

Unităţii Administrativ – Teritoriale raionul Rîşcani

1. Geografia şi organizarea administrativ – teritorială

Raionul Rîşcani, este situat în partea de Nord – Vest a Republicii Moldova, cu o suprafaţă de 936,03 km2, cu centrul administrativ raional plasat în or. Rîşcani, situat la o distanţă de 180 km de capitala țării, or. Chişinău. Teritoriul raionului fiind la hotar cu România, are punct de conexiune cu UE, prin punctul de trecere la frontieră Costeşti (Republica Moldova) – Stânca (România). Totodată, raionul Rîşcani face parte din Euroregiunea „Prutul de Sus”. Locuitorii raionului au acces la infrastructura rutieră naţională, autostrada M14 – 5 km de la or. Rîşcani şi la cea feroviară, fiind la o distanţa de 25 km de staţia Drochia şi de 41 km de staţia Bălţi.
Populaţia raionului a constituit la 01.01.2015 în număr de 68371 persoane. Densitatea populaţiei este de circa 73 pers./km2. Pe teritoriul raionului locuiesc circa 50 000 moldoveni şi circa 18 000 persoane de altă etnie.
În componenţa raionului sunt 28 de unităţi administrativ teritoriale (UAT), dintre care 2 oraşe, 26 de comune și 27 de sate. Localitățile dispun de o infrastructură socială compusă din instituţii de învământ general şi mediu de specialitate, spitale case de cultură şi biblioteci. Profilul şi specializarea economică este orientată spre domeniul agroindustrial şi de prelucrare a produselor agricole, industriei extractive şi insustriei de producere şi redistribuire a energiei electrice. Ponderea ramurii agricole constituie 70%, iar cea a industriei – 11%. Potenţialul social și economic al raionului Rîşcani este unul favorabil pentru climatul investiţional şi dezvoltarea durabilă a raionului.

 

1.1 Organizarea administrativ – teritorială a raionului.

Raionul Rîşcani, face parte din cele 11 raioane şi mun. Bălţi ale Regiunii de Dezvoltare Nord.
 
În componența raionului Rîșcani sunt 55 localități, ditre care 2 orașe, 26 comune și 27 sate, care la rândul său sunt împărţite în 28 UAT, cu centrul raional situat în or. Rîşcani.
Organizarea administrativ-teritorială a raionului este efectuată în baza Legii Republicii Moldova nr. 764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova”, Legii Republicii Moldova nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”, având ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale.
Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se bazează pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale şi de interes deosebit. Autonomia priveşte, de asemenea, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.
Toate cele 28 unităţi administrativ-teritoriale au statut juridic şi dispun de patrimoniu, au dreptul de a soluţiona şi a gestiona problemele de ordin local, în cadrul legii, în numele propriu şi în interesele populaţiei locale.
Autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în sate, comune, oraşe sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primăriile funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din sate, comune, oraşe în condiţiile legii.
Raporturile dintre autorităţile publice de nivelul al doilea şi cele de nivelul unu, au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune.
Buna guvernare locală funcţionează cu succes axându-se pe încurajarea democraţiei participative, legalităţii şi transparenţei actului decizional, echitate în accesul la bunuri şi servicii publice, precum şi incluziune socială.

2.  Populaţia

Potrivit datelor BNS, populaţia stabilă a raionului a constituit 59653 de persoane (la data de 01.01.2023), iar populaţia cu reședință obișnuită a raionului la data de 01.01.2023 a constituit 49 563 de persoane. 

Analizând evoluţia populaţiei cu reședință obișnuită a raionului pe durata ultimilor patru ani (la 01.01.2020 – 53 552 persoane cu reședință obișnuită) observăm o scădere cu 7,4 %.

2020-53552 persoane; 2021 – 52929 persoane; 2022 – 51126 persoane (reședință obișnuită).

Factorii principali ai reducerii numărului propulaţiei atât în raion, cât şi în regiune și ţară sunt migraţia şi sporul natural negativ.

Din punctul de vedere al distribuției pe cele două medii de reședință la nivelul raionului în anul 2023 se constată o diferență mare între populația urbană 20,4% (12140) și populația rurală 79,6%(47513), fapt explicat prin gradul redus de urbanizare în raion.

În ceea ce privește structura populației pe sexe se constată o stabilitate pe parcursul ultimilor patru ani, și anume, ponderea populației masculine (circa 47,9%) este mai scăzută, decât ponderea populației feminine (circa 52,1%), situație similară pentru toată regiunea. 

Densitatea populaţiei (la data 01.01.2023) fiind de circa 63,7 pers./km2, care se plasează sub media existentă la nivel național (circa 82,8 loc./km2). Densitatea populației în raion şi regiune corespunde evoluției generale a populației, fiind în descreștere față de anii precedenți. 

Structura etnică. Pe teritoriul raionului locuiesc moldoveni, ucraineni; ruși; romi; bulgari; polonezi; altele etnii.

 

 

3.  Forţa de muncă

Analiza populației active din raionul Rîşcani atestă că aceasta atinge nivelul de 44,4% (29,5 mii persoane) din numărul total al populației.

Numărul salariaţilor în raionul Rîşcani constituie 8,5 mii de persoane. Dintre ei, 52,9% sunt angajaţi în sfera publică, respectiv 46,8% în sectorul privat.

Din distribuția populației după activitățile din economia raională rezultă că cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură (45%), urmată de domeniul servicii/comerţ (40%), industrie (10%), altele (5%). 

Venitul și bunăstarea populației. Conform datelor BNS la nivelul RDN veniturile medii disponibile pe o persoană în anul 2019 au constituit 2507,9 lei lunar, situându-se sub media pe țară (2880,6 lei). 

4. Locuinţe

 

Suprafaţa totală a fondului locativ al orașului Rîşcani la 01.01.2019 a fost de circa 2065,8 m2. 69% din totalul fondului locativ este reprezentat de casele particulare, celelalte 31% reprezentând blocurile cu apartamente. Fondul de locuinţe nu s-a extins considerabil în ultimii cinci ani. 

 

 

 

4.1    Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

 

Este de menţionat faptul că, pe măsură ce crește numărul sistemelor de aprovizionare centralizată cu apă pentru populaţie, numărul beneficiarilor acestor servicii se extinde. Totuși, ponderea populaţiei deservite de aceste sisteme centralizate de aprovizionare cu apă înregistrează o creștere lentă, care rămâne totuși insuficientă.

Reţeaua de apă potabilă din raionul Rîșcani are o lungime de 507,9 km estimată în anul 2023. Reţeaua de canalizare a raionului Rîşcani are o lungime de 34,7 km.

Serviciul de apa și canalizare la nivelul or. Rîșcani este furnizat de catre Întreprinderea Municipală “Gospodăria comunală Rîşcani”.

 

 

4.2 Asigurarea populaţiei cu gaze naturale.

Gazificarea localităţilor raionului este una din cele mai prioritare sarcini ale autorităţilor publice locale. Aceasta activitate se desfăşoară în conformitate cu Programul naţional de gazificare al Republicii Moldova. Construcția gazoductului de înaltă presiune Drochia – Rîșcani, cu o lungime totală de 14,5 km, și extinderea acestuia către 25 de localități reprezintă un pas semnificativ pentru aducerea beneficiilor în aceste comunități. Este remarcabil că, în perioada 1995-2023, au fost construite 535.039 km de gazoducte pentru a deservi aceste localități. Aceste inițiative au contribuit considerabil la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea durabilă a regiunii. Menționăm, de asemenea, că operatorul de distribuție deservește un număr de:

 • -7.848 consumatori casnici;
 • -145 consumatori sociocomunali și agenți economici.


 

 

4.3 Reţeaua de drumuri, spaţii verzi.

Lungimea totală a drumurilor locale din raionul Rîșcani este de 127,24 km. Orașul Rîșcani se află la doar 3 km de traseul național M5. O parte dintre drumurile din raion, cu o importanță națională, reprezintă 18% din total. Drumurile locale constituie 82% din lungimea totală a drumurilor, dintre care 59,94% au îmbrăcăminte rigidă. Pentru reparația și întreținerea drumurilor, în anul 2023, statul a alocat 16.004,38 mii lei.

 

 

5.  Învăţământul

 

Rețeaua instituțiilor de învățământ în anul de studii 2023-2024

Total instituţii de învăţământ – 73

Inclusiv:

 • preşcolar – 41 instituții de educație timpurie și 2 centre comunitare
 • gimnazii – 18; licee – 8; şcoli complementare – 2

Învățământ primar/gimnazial/liceal – 5121 de elevi (la 01.10.2023) instruiți în 310 clase (media elevi clase - 16,52) Comparativ cu anul de studii 2018-2019 – 5540 elevi instruiți în 407 clase (media elevi clase - 13,6)

Învăţământul preşcolar

Total copii – în 105 grupe; Total copii  - 1937.  Rata instituționalizării (%)- 62,8 %

Învăţământul primar

Total elevi – 2 066; Total clase – 123; Media elevi/clase- 16,7

Învăţământul  gimnazial

Total elevi – 2 633; Total clase – 163; Media elevi/clase- 16,7

Învăţământul liceal

Total elevi – 422; Total clase pe profiluri existente –30. Media elevi/clase- 14,1

Total cadre didactice – 680

 • Cu grad didactic superior – 9, ce constituie 1,3%
 • Cu grad didactic unu – 120, ce constituie 17,7%
 • Cu grad didactic doi – 412, ce constituie 60,6%
 • Fără grad didactic – 139, ce constituie 20,4%
 • Tineri specialiști – 6 cadre cu statut special

Cadrele de conducere- 119 (directorii instituțiilor preșcolare, preuniversitare, complementare și directorii adjuncți instituții preuniversitare, complementare). Cadrele de conducere care dețin grad managerial – 42

 • Cu grad managerial II – 40
 • Cu grad managerial I - 2

Învăţământul extrașcolar/complementar este realizat preponderent în instituțiile CCC Rîșcani, Școala de Sport Rîșcani și în cadrul cercurilor și secțiilor sportive în instituțiile de învățământ :

 • Centrul de Creație al Copiilor Rîșcani deține -17 cercuri, 52 grupe cu 698 elevi (inclusiv 315 elevi/9 cercuri în 6 filiale);
 • Școala de Sport Rîșcani – 37 grupe cu 547 elevi (inclusiv 12 filiale).
 • 10 instituții preuniversitare  – 41 secții sportive cu 711 copii;
 • 16 instituții preuniversitare  – 76 de cercuri cu 1549 copii;

Alimentația şi transportarea elevilor

De alimentație beneficiază 100% de copii instituţionalizaţi în IET.

Din cele 26 de instituții de învățământ preuniversitar din raion, începând cu 01.09.2023 din ciclul:  primar - s-au alimentat 2066 elevi, ce constituie 100%; gimnazial - s-au alimentat 206 elevi, ce constituie  10%; liceal - s-au alimentat 4 elevi, ce constituie  1%.

Alimentația elevilor transportați din instituții: din 292 de elevi, ciclul primar se alimentează 292 ( 100%); din 387 de elevi, ciclul gimnazial se alimentează 54 (14%); din 45 de elevi, ciclul liceal se alimentează 4 elevi (9%).

Sesiunea 2023

Examenele de absolvire a gimnaziului

În rezultatul sesiunii de examene 2023, au promovat examenele 451 de elevi. Procentul promovabilității constituie  100%.

Examenul național de bacalaureat

În rezultatul sesiunii de examene 2023, au promovat examennul 128de elevi. Procentul promovabilității constituie  94,49%.

Olimpiada 2023

Etapa raională a concursului şcolar la disciplinele de studii a fost organizată la 17 discipline școlare cu participare a 507  elevi și au fost acordate de către juriu locuri premiante la 180 de elevi.

 1. LT ”D. Cantemir”, Rîșcani – 47 locuri premiante
 2. LT ”L. Damian”, Rîșcani – 37  locuri premiante
 3. LT ”L. Gherman”, Zăicani – 30 locuri premiante

Activităţi extracurriculare organizate la DÎTS Rîşcani

Pe parcursul anului şcolar 2022-2023 în instituțiile de învățământ preuniversitar din raion activează 75 de cercuri extrașcolare de diferite domenii, la care participă 1125 copii.

Asigurarea didactico-metodică

Asigurarea instituțiilor de învățământ cu manuale școlare a comunităţii şcolare din raion este satisfăcătoare.

În ultimii 5 ani, 29 de instituţii de învăţământ au fost dotate cu 180 de calculatoare439 tablete. Din numărul total de dispositive digitale existente în instituții de învățământ:

 • utilizate în procesul de predare la informatică - 246 computere, 202 laptopuri, 25 tablete;
 • utilizate în procesul de predare –105 calculatoare, 303 laptopuri, 189 tablete;
 • utilizate în scopuri administrative – 43 computere, 46 laptopuri, 3 tablete ;
 • instituțiile de învățământ preșcolar, gimnazial, liceal dispun de pagini facebook;
 • 12 instituții sunt asigurate cu 22 de table interactive;
 • existența Clasei viitorului  în gimn. ”Gh. Rîșcanu”, Rîșcani.
 • 3 instituții dețin 10 seturi de roboței care implementează proiectul educațional ”Robotica”; sunt utilizate eficient tabletele în cadrul lecțiilor în clasele I-IV-a;

Conlucrarea cu APL

 • Consiliul Raional Rîșcani a contribuit la crearea condițiilor optime în instituțiile de învățământ din raion în sumă de 802 mii lei.
 • A susținut proiectele locale de îmbunătățire a procesului educațional (reparații capitale și curente, contribuții la proiecte investiționale, procurări de mijloace tehnice de calcul, mobilier, utilaje) în instituțiile preșcolare și preuniversitare în sumă de circa 98 mii lei.
 • Contribuția APL de nivelul I, la crearea condițiilor optime în instituțiile de învățământ, se estimează la 80 mii lei.

Investiții și proiecte

Nr.ord

Instituții preuniversitare

Reparații capitale

Mijloace financiare alocate: suma, mii lei

Sursa de finanțare

1

IPLT Recea

Izolarea termică a clădirii

4.900.000,00

proiect „Satul european”

2

IPLT „D. Cantemir" Rîşcani

Grup sanitar (et.IIII)

49941,6

Consiliul raional Rîșcani

3

IPLT Văratic

Schimbarea sistemului de încălzire în instituția de învățământ

300000

APL Văratic

4

IP Gimn. Borosenii  Noi

Schimbarea unui cazan

144000,00

Consiliul raional Rîșcani

5

IP Gimnaziul „Gh.Rîșcanu", Rîşcani

Instalarea ușilor la intrare în subsol. Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor (1-etapa, trasarea cablajului).

161900,00

Bugetul instituției

6

Centrul de creaţie Rîşcani 

Izolarea termică a clădirii

29000,00

Bugetul instituției

 

Total

 

5.584.841,60

 

Alimentaţia

     Pe parcursul anului 2018 în instituţii de educaţie timpurie s-au alimentat 100%  copii. Mijloacele financiare au fost alocate din bugetul statului şi din contul părinţilor. Media per zi pentru un copil a constituit 26,25 lei, mai mult cu 7,74 lei decât în anul 2017. Din ele 17,50 lei din contul bugetului şi 8,75  lei din contul părinţilor. În majoritatea instituţiilor meniul pe parcursul anului a fost destul de variat.

Și în instituțiile de învățământ preuniversitar a fost organizată alimentația elevilor. Astfel 2927 elevi, sau 51,3 % din numărul total din clasele I-XII au beneficiat de dejunuri calde. Dintre ei 100 % din clasele I – IV, 18,29  % din clasele V- IX, 13,47   % din  clasele X-XII.

Alimentarea elevilor din clasele a V-IX-a din familii defavorizate este asigurată în 9 instituţii, 187 (42%) elevi din familii socialmente-vulnerabile se alimentează gratuit.  În 7 instituţii (gimn. Răcăria, gimn. Borosenii Noi, gimn. Petruşeni, gimn. Vasileuţi, gimn. Branişte, LT “L. Damian”) este organizată alimentarea tuturor elevilor doritori din clasele gimnaziale şi liceale din contul părinţilor, sponsorilor şi cu ajutorul APL. În unele instituţii (LT “D. Cantemir” Rîşcani, gimn. Rîşcani, LT “S. Lucaci” Costeşti, LT Recea, Nihoreni) elevii își mai pot procura  produse alimentare și din bufet.

Transportarea elevilor

Este organizat transportul a 765 elevi,  respectiv – 300 din clasele a I - IV-a , clasele a  V – IX-a – 398 de elevi și 67 de elevi din clasele de liceu. Suplimentar sunt transportați 40 de copii la grădinițe (Duruitoarea Veche, Slobozia-Recea, Dumeni, Mihăilenii Noi). Elevii sunt transportați din 29 de localități în 16 instituții de învățământ. Transportarea elevilor se realizează cu 17 (+2 APL) autobuze, toate fiind special destinate pentru transportarea elevilor. 

 

6.  Ocrotirea sănătăţii

Menţinerea sănătăţii populaţiei raionului Rîşcani este asigurată de o reţea de instituţii medicosanitare, care acordă diverse servicii medicale. Această reţea este formată din: IMSP Spitalul raional Rîşcani cu subdiviziunile; 9 IMSP Centre de sănătate cu 13 Oficii ale medicilor de familie și 25 oficii de sănătate; 1 farmacie de stat cu filiale în teritoriu; 20 farmacii private; Centrul Stomatologic Rîșcani și 8 cabinete stomatologice private.
 
Populaţia raionului este asigurată cu asistenţă medicală de urgenţă de către staţiunea din Rîşcani şi de punctele de asistenţă medicală urgentă din localităţile Zăicani şi Şaptebani.
Beneficiază de asigurare medicală obligatorie circa 53 de mii de locuitori sau 75,7 la sută din populaţia raionului.
Spitalul raional Rîşcani cu 5 secţii specializate de profil deţine la momentul actual 160 de paturi, având un grad de utilizare de circa 85 %. Nivelul de asigurare a populaţiei raionului cu paturi de spital este unul mediu. La 10 mii de locuitori le revin 30,7 paturi de spital. Funcţionalitatea instituţiei este insuficientă şi necesită servicii suplimentare pentru bolnavi. De asemenea, spitalul nu dispune în măsura necesarului de echipament tehnic şi medical nou, fapt ce scade din calitatea serviciilor de sănătate oferite pacienţilor. Ca urmare, echipamentele medicale, în special în secţiile de terapie intensivă, chirurgie şi endoscopie sunt foarte vechi, cauzând frecvente defectări.
Cadrele medicale: Numărul total de personal medical în raion a constituit 322 de persoane în anul 2015 şi 300 de persoane în anul 2019. Calculat la 10 mii de locuitori gradul de asigurare a populaţiei cu medici a constituit 47,09 persoane în anul 2015 şi 44,94 de persoane în 2019. Conform datelor preluate de la IMSP Spitalul raional Rîşcani, trendul indicatorilor ce descriu necesarul de personal medical în instituţiile medicale din raionul Rîşcani este în creştere de 11% pentru anul 2019 comparativ cu anul 2015, necesarul atingând numărul de 368,25 de persoane.

 

 

7.  Cultura şi sportul

Raionul Rîşcani dispune de un număr  mare de valori patrimoniale, cum ar fi muzee, monumente istorice şi de artă, complexe arhitecturale, biserici şi mănăstiri.

În raionul Rîșcani activează 43 de Case și Cămine de Cultură. Capacitatea celor 43 de case de cultură   este de 12,5 mii locuri.  În medie, la 1000 de locuitori revin 126 de locuri. În ultimii ani starea edificiilor instituțiilor de cultură s-a îmbunătățit substantial. Casa de Cultură Rîșcani a fost reparată capital, cât și cea din s. Ușurei. În ansamblu, 24  de  instituții  de cultură au fost reparate  curent,  din acestea în 5  instituții s-au efectuat reparații curente  parțial, dar necesită reparație  capitală încă 8  instituții.

 Pe  parcursul  anilor  2019 -2023  au  fost  organizate  în  mediu  52 de  manifestări  culturale  de  amploare.

   Activităţile cultural-artistice din raionul Rîşcani au un impact atât în viaţa culturală la nivel local, cât şi national. Devin tradiționale următoarele festivaluri: Festivalul tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă, Festivalul  portului   popularFestivalul-concurs  raional al tinerilor  interpreţi, Festivalul  Cântecului  Pascal, Festivalul  Covorului , Festivalul  raional  al  colindelor, Festivalul pâinii ,,Sfântă-i  pâinea   de  acasă ”,  Festivalul ,, Un  popas  pescăresc  la  margine  de  sat”, care se desfășoară anual și atrag mulți turiști din țară și de peste hotare.

Concursuri literar-artistice ,,Miss Smărăndița”, ,,La  izvoarele  înțelepciunii”  sunt evenimente ce crează un spațiu de deschidere armonioasă pentru tinerii raionului.

În  raion  activează  45 de  biblioteci  publice   care deservesc 15986 de utilizatori dintre  care  6282 sunt copii/elevi.

   Colecția  bibliotecilor  publice  este   de  309171 de publicații. Dintre  acestea,  în  limba  de  stat colecția deține 158298 de exemplare,  34 de biblioteci publice  sunt  dotate  cu  30 tablete, 39  imprimante  multifuncționale, 132  computere  conectate  la  internet . Toate  bibliotecile  se  află  în  stare  satisfăcătoare.                                   

  În  ultimul  an  s-a  observat  o  creștere  a  numărului   de utilizatori, datorită  faptului  că  bibliotecile   publice  au  fost  renovate  și  utilate  cu tehnologii  informaționale   moderne,  transformându-se  în  centre  de  documentare  și  informare. În cadrul bibliotecilor se organizează activități literare, activități de instruire a cadrelor bibliotecare, se realizează diverse servicii moderne de bibliotecă. În cadrul ședințelor literare, deseori avem oaspeți scriitori din republică- Vladimir Beșleagă, Mihai Cimpoi, Arcadie Suceveanu, Luminița Dumbrăveanu, etc.

Biblioteca Publică Rîșcani are statut de Centru Regional de Informare. Aceasta oferă posibilitate de a organiza proiecte cultural – educaționale în format on-line, cât și off-line. Cele mai esențiale evenimente sunt elucidate pe blogul instituției.

Raionul  Rîșcani  dispune  de  un  potential  cultural-artistic precum  sunt  colectivele  artistice  cu titlul  onorific ,,model”- 16,  colectivele  de  creație  etno-folclorice -55,  teatre  dramatice  - 4 , ansambluri de dans  popular- 2 , studiouri  artistice -2, orchestra  de  muzică  populară – 2.

  În raion activează  Centre de  meșteșuguri  tradiționale:

  Centrul  de  țesut  covoare  s.Mihăileni, meșteriță- Ludmila Scutaru, care este înscrisă în lista reprezentativă UNESCO ca meșter popular în țesutul covoarelor naționale, Centru de confecționare  a  păpușilor în or. Costești, Centru  de  artizanat  ,,Eugenia  Doroș” or.Rîșcani, Centrul  de pictură pe sticlă în s. Duruitoarea Veche, prof.Sergiu  Briceag etc.

  În  baza  acestui  potential  este  organizată  viața culturală  a  raionului Rîșcani punând  în  valoare  diverse  genuri  ale  artei  tradiționale.   

În or. Rîșcani este amplasat Muzeul de Istorie și Etnografie, ce constituie un centru de informare pentru toți vizitatorii despre istoria și tradițiile locuitorilor râșcănenilor. Muzeul are 2 filiale- Muzeul Ținutului Natal din s. Pîrjota și Muzeul literar «Liviu Damian» din s. Corlăteni. Colecția muzeului constituie peste 12000 de piese de natură diversă: istorică, arheologică, etnografică, etc.

Pe teritoriul raionului Rîșcani se află 40 de biserici, dintre care 10 sunt ocrotite de stat. De asemenea,  pe teritoriul raionului se află peste 100 de monumente istorice. Dintre monumentele arheologice este necesar să menționăm peștera de la Duruitoarea Veche, Suta de Movile cu cel mai înalt punct- Movila Țiganului (30,1) m, lacul de acumulare Costești-Stânca, cel mai mare din republică.

  Valorificarea potențialului cultural, descoperirea noilor talente, păstrarea meșteșugurilor tradiționale constituie obiectivul esential al domeniului culturii a raionului.

 

    Sportul:  Raionul Rîșcani dispune de un stadion multifuncțional, care include următoarele terenuri:  mini-fotbal, baschet, fitnes și un teren de  fotbal cu tribune de peste 500 locuri. Majoritatea dintre aceste edificii sunt funcționale. Școala de sport din raion supervizeaza activitatea a 6 secţii sportive la 6 probe diferite – fotbal, baschet, turism, judo, volei și tenis de masă. În aceste secţii sunt antrenaţi circa 564 copii din 8 localităţi din raion. Actualmente, Școala de Sport  are o sală performantă dotată cu inventar sportiv și un teren de mini-fotbal cu suprafața artificială. La momentul actual, școala este dotată modern și sunt create condiții suficiente pentru igienă și cazarea participanților la competiții de rang republican și international. Acest lucru permite posibilitatea atragerii unor investiţii majore în infrastructura sportivă.


8.  Constituirea structurilor economiei de piaţă

 

 

Profilul şi specializarea economică a raionului Rîșcani sunt orientate spre domeniul agroindustrial şi de prelucrare a produselor agricole, domeniul industriei extractive și a materialelor de construcţie,  precum și a industriei de producere şi redistribuire a energiei electrice. Ponderea  sectorului  agricol constituie 75%, iar a sectorului industrial – 10%.

Cei mai activi agenţi economici sunt: SRL “Stîncăuţi”, SRL “Cutezătorul Agricol“, SRL“Vilato Agro”, SA“Avicola”, SRL“Valea Pîrjotei”, SA ,,Acord”, SRL ,,Hiliuțanul”, SRL ,,Vapricom”, SRL ,,Agroukrprod-RM”, SRL“Vardan Agro”, SA“Lactis”, SRL ,,Narzan”,  SA ,,Cariera Șaptebani”, ÎS ,,Nodul Hidroenergetic Costești-Stânca”etc.

Treizeci şi unu de subiecţi economici din raionul Rîşcani sunt membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Activitatea agenților economici.

 

 În raion activează circa 3365 de agenți economici din care:

- Întreprinderi individuale –383;                              -Societăți cu răspundere limitată-546;

- Gospodării țărănești- 2350;                                  -Societăți pe acțiuni-22;

- Cooperative-22;                                                    -Întreprinderi municipale-29;

- Întreprinderi de stat-2;                                          - Altele-11.

9.  Agricultura

Terenurile agricole ale raionului Rîșcani constituie 68787,162 ha din suprafața totală de teren. Nota de bonitate a solului constituie 70 de unităţi, fiind mai înaltă decât media pe ţară. Ponderea terenurilor erodate în total terenuri supuse cercetărilor este, de asemenea, foarte mare, constituind 65% (comparativ cu 64% media regională). Terenurile agricole sunt consolidate în proporţie de 85%, un indicator net superior mediei regionale.

Terenul arabil ocupă 53824,752 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi 2696,97 ha, vii – 132 ha, păşuni – 11140,98 ha, fâneţe – 17,4 ha, pârloagă – 246,13 ha, plantaţii de nuci – 585,18 ha, plantaţii de dud – 120,09 ha, arbuşti fructiferi – 23,66 ha.

Constatăm că volumul global al producției agricole pe perioada anului 2023 la prețurile curente în ramura fitotehniei constituie estimativ - 834 mil lei.

 Cele mai frecvente probleme cu care se confruntă sectorul agrar sunt consecințele calamitățiilor naturale sub formă de secetă, ploi torențiale cu rafale de vânt și grindină, care în ultimii 5 ani afectează substanțial dezvoltarea activității agenților economici din sectorul agrar.

Un suport deosebit din partea statului în direcția susținerii sectorului agrar prin creșterea competitivității sectorului agroalimentar, restructurare și modernizare, în măsura posibilităților este subvenționarea investițiilor în agricultură.

Sectorul zootehnic al raionului este reprezentat prin activitatea de creștere a bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și a păsărilor care trebuie menținut și dezvoltat în continuare.

 În sectorul zootehnic atestăm anumite tendințe pozitive din migrarea a fermelor casnice de bovine  în ferme de producere a laptelui, dar ca număr suntem în continuare în descreștere,  chiar dacă sunt întreprinse anumite măsuri.

Conform datelor BNS, în anul 2023 comparativ cu anul 2022 efectivul de animale a scăzut considerabil.Înperioada anului 2023, observăm că producția animalieră produsă în sectorul asociat constituie: lapte – 818 tone, carne – 129  tone, ouă –18 mil. bucăți.

    

Industria

Volumul producţiei industriale în preţuri curente, produs de agenţii economici localizaţi în raionul Rîşcani, a înregistrat pe parcursul anului 2023 o valoare de 560,4  milioane lei. Cea mai mare pondere în volumul producţiei industriale provine din sectorul industriei prelucrătoare (413,2mil. lei), datorită specializării agenţilor economici în prelucrarea produselor lactate,  în producerea energiei electrice, gaze şi apă (77,1 mil. lei), şi nu în ultimul rând a celei extractive (52,0 mil. lei).

Cele mai dinamice întreprinderi industriale sunt : SA,,Lactis”, SA ,,Avicola”,  SA ,,Cariera Șaptebani’’, SRL ,,Rocaprund’’, SA ,,Argon-Sigma”, SRL ,,Narzan’’, ÎS ,,Nodul Hidroenergetic Costești-Stânca’’, SRL ,, Fluxmeșter-V.A.”etc.

Cele mai importante produse industriale fabricate în Rîșcani în anul 2023 rămân a fi fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor,urmate de industria extrativă, extracția pietrei, nisipului și argilei.

Produsele fabricate sunt distribuite în mare parte pe piața autohtonă  dar și pe piața țărilor CSI și UE.


10. Transportul  şi serviciile poştale

Lungimea totală a drumurilor locale din raionul Rîșcani constituie – 127.24 km. Oraşul Rîșcani se află la 3 km de la traseul naţional M-5, 18% din drumurile raionului Rîșcani sunt de importanță națională. Drumurile locale reprezintă 82% din distanța totală a drumurilor, 59,94% din acestea sunt cu îmbrăcăminte rigidă.

Conform sondajului de opinie realizat, doar 27% din populație este satisfăcută de iluminatul public şi circa 21% de calitatea infrastructurii drumurilor.

 

11. Comerţul

Sectorul comerţului şi serviciilor în raion este unul atractiv pentru mediul antreprenorial. Din numărul total de întreprinderi cea mai mare parte o dețin companiile din sectorul comerț şi servicii (circa 60%).Specifice pentru raion sunt comerţul angro şi cu amănuntul, prestările de servicii în următoarele domenii: reparaţii auto, reparații electrocasnice, frizerii, telecomunicații, servicii de transport, tâmplării, stații tehnologice de deservire a companiilor agricole, mai puţin sunt dezvoltate serviciile hoteliere şi restaurantele. În sectorul servicii, se observă o dinamică pozitivă comparativ cu cea a comerțului cu amănuntul, observăm că în anul 2019 volumul vânzărilor agenților prestatori de servicii a crescut, comparativ cu volumul vânzărilor înregistrat în anul 2015, mai ales se observă o creștere considerabilă a sferei serviciilor de transport. În schimb investițiile rămân constante pe parcursul întregii perioade analizate.

 

12. Finanțe publice


În anul 2023 în bugetul consolidat au fost acumulate venituri în sumă de 491 mln. 557 mii lei şi constituie 100.6% faţă de prevederile anuale și cu 69 mil. 37 4mii lei  mai mult față de anul precedent.

  Partea de cheltuieli este executată la nivel de 94,5 la sută în sumă de 487mln.371mii lei. Ne executarea mijloacelor  financiare bugetare formează suma de 28mln.187mii lei cu ponderea de 5,5%  din cheltuielile prevăzute în sumă de 515 mln. 558 mii lei.

Pentru anul 2024 bugetul consolidat al raionului Rîșcani este aprobat în sumă de 427 mln 967 mii lei și este mai mic cu 1mil. 225 mii lei față de anul precedent.

 

 

 

Sus


 

 

 

 

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

 

   

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Duruitoarea Veche Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 2055
Vizitatori ieri: 556
Vizitatori azi: 242
Online: 6