La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Pașaportul raionului

P A Ş A P O R T U L

Unităţii Administrativ – Teritoriale raionul Rîşcani

1. Geografia şi organizarea administrativ – teritorială

Raionul Rîşcani, este situat în partea de Nord – Vest a Republicii Moldova, cu o suprafaţă de 936,03 km2, cu centrul administrativ raional plasat în or. Rîşcani, situat la o distanţă de 180 km de capitala țării, or. Chişinău. Teritoriul raionului fiind la hotar cu România, are punct de conexiune cu UE, prin punctul de trecere la frontieră Costeşti (Republica Moldova) – Stânca (România). Totodată, raionul Rîşcani face parte din Euroregiunea „Prutul de Sus”. Locuitorii raionului au acces la infrastructura rutieră naţională, autostrada M14 – 5 km de la or. Rîşcani şi la cea feroviară, fiind la o distanţa de 25 km de staţia Drochia şi de 41 km de staţia Bălţi.
Populaţia raionului a constituit la 01.01.2015 în număr de 68371 persoane. Densitatea populaţiei este de circa 73 pers./km2. Pe teritoriul raionului locuiesc circa 50 000 moldoveni şi circa 18 000 persoane de altă etnie.
În componenţa raionului sunt 28 de unităţi administrativ teritoriale (UAT), dintre care 2 oraşe, 26 de comune și 27 de sate. Localitățile dispun de o infrastructură socială compusă din instituţii de învământ general şi mediu de specialitate, spitale case de cultură şi biblioteci. Profilul şi specializarea economică este orientată spre domeniul agroindustrial şi de prelucrare a produselor agricole, industriei extractive şi insustriei de producere şi redistribuire a energiei electrice. Ponderea ramurii agricole constituie 70%, iar cea a industriei – 11%. Potenţialul social și economic al raionului Rîşcani este unul favorabil pentru climatul investiţional şi dezvoltarea durabilă a raionului.

 

1.1 Organizarea administrativ – teritorială a raionului.

Raionul Rîşcani, face parte din cele 11 raioane şi mun. Bălţi ale Regiunii de Dezvoltare Nord.
 
În componența raionului Rîșcani sunt 55 localități, ditre care 2 orașe, 26 comune și 27 sate, care la rândul său sunt împărţite în 28 UAT, cu centrul raional situat în or. Rîşcani.
Organizarea administrativ-teritorială a raionului este efectuată în baza Legii Republicii Moldova nr. 764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova”, Legii Republicii Moldova nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”, având ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale.
Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se bazează pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale şi de interes deosebit. Autonomia priveşte, de asemenea, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.
Toate cele 28 unităţi administrativ-teritoriale au statut juridic şi dispun de patrimoniu, au dreptul de a soluţiona şi a gestiona problemele de ordin local, în cadrul legii, în numele propriu şi în interesele populaţiei locale.
Autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în sate, comune, oraşe sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primăriile funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din sate, comune, oraşe în condiţiile legii.
Raporturile dintre autorităţile publice de nivelul al doilea şi cele de nivelul unu, au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune.
Buna guvernare locală funcţionează cu succes axându-se pe încurajarea democraţiei participative, legalităţii şi transparenţei actului decizional, echitate în accesul la bunuri şi servicii publice, precum şi incluziune socială.

2.  Populaţia

Potrivit datelor BNS,populaţia stabilă a raionului a constituit 66 498 de persoane (la data de 01.01.2020). 

Analizând evoluţia populaţiei raionului pe durata ultimilor ani observăm o scădere continuă a numărului populaţiei raionului cu circa 500 persoane anual.

Factorii principali ai reducerii numărului propulaţiei atât în raion, cât şi în regiune și ţară sunt migraţia şi sporul natural negativ.

Din punctul de vedere al distribuției pe cele două medii de reședință la nivelul raionului în anul 2019 se constată o diferență mare între populația urbană 22,7% (15111) și populația rurală 77,3%(51387), fapt explicat prin gradul redus de urbanizare în raion.

În ceea ce privește structura populației pe sexe se constată o stabilitate pe parcursul ultimilor şase ani, și anume, ponderea populației masculine (circa 48%) este mai scăzută, decât ponderea populației feminine (circa 52%), situație similară pentru toată regiunea. 

Densitatea populaţiei(la data 01.01.2019) fiind de circa 71 pers./km2,care este mai scăzută comparativ cu cea atestată la nivel regional (circa 95 loc./km2) şi se plasează sub media existentă la nivel național (circa 110 loc./km2). Densitatea populației în raion şi regiune corespunde evoluției generale a populației, fiind în descreștere față de anii precedenți. 

Structura etnică. Pe teritoriul raionului locuiesc moldoveni, ucraineni; ruși; romi; bulgari; polonezi; altele etnii.

3.  Forţa de muncă

Analiza populației active din raionul Rîşcani atestă că aceasta atinge nivelul de 44,4% (29,5 mii persoane) din numărul total al populației.

Numărul salariaţilor în raionul Rîşcani constituie 8,5 mii de persoane. Dintre ei, 52,9% sunt angajaţi în sfera publică, respectiv 46,8% în sectorul privat.

Din distribuția populației după activitățile din economia raională rezultă că cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură (45%), urmată de domeniul servicii/comerţ (40%), industrie (10%), altele (5%). 

Venitul și bunăstarea populației. Conform datelor BNS la nivelul RDN veniturile medii disponibile pe o persoană în anul 2019 au constituit 2507,9 lei lunar, situându-se sub media pe țară (2880,6 lei). 

4. Locuinţe

Suprafaţa totală a fondului locativ al orașului Rîşcani la 01.01.2019 a fost de circa 2065,8 m2. 69% din totalul fondului locativ este reprezentat de casele particulare, celelalte 31% reprezentând blocurile cu apartamente. Fondul de locuinţe nu s-a extins considerabil în ultimii cinci ani. 

 

 

 

4.1    Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Este de menţionat faptul, că pe fonul creşterii numărului de sisteme de aprovizionare centralizată cu apă a populaţiei creşte numărul benefeciarilor de aceste servicii, ponderea populaţiei asigurață prin intermediul sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă înregistrează o creștere lentă, dar insuficientă. 

Reţeaua de apă potabilă din raionul Rîșcani are o lungime de 497,77 km estimată în anul 2018. Reţeaua de canalizare a oraşului are o lungime de 20,7 km.

Serviciul de apa și canalizare la nivelul or. Rîșcani este furnizat de catre Întreprinderea Municipală “Gospodăria comunală Rîşcani”.

 

 

4.2 Asigurarea populaţiei cu gaze naturale.

Gazificarea localităţilor raionului este una din cele mai prioritare sarcini ale autorităţilor publice locale. Aceasta activitate se desfăşoară în conformitate cu Programul naţional de gazificare al Republicii Moldova. Datorită eforturilor depuse gazificarea localităţilor raionului Rîşcani a început cu construcţia gazoductului de presiune înaltă Drochia – Rîşcani, lungimea totală de 14,5 km.

Pînă la 01.01.2014 au fost construite gazoducte – braşament spre 33 localităţi: Zăicani, Pîrjota, Moşeni, Alexandreşti, Cucuieţii Noi, Cucuieţii Vechi, Sturzeni, Corlăteni, Grinăuţi, Singureni, Cebanovca, Balanul Nou, Rămăzani, Mihăileni, Nihoreni, Malinovscoe, Lupăria, Costeşi şi altele. În perioada anilor 2003-2012 au fost construite 80 km de gazoducte pentru 33 localităţi.

4.3 Reţeaua de drumuri, spaţii verzi.

Reţeaua de drumuri prezintă un component important a infrastructurii, necesară pentru dezvoltarea social – economică a raionului. Lungimea totală a reţelilor de drumuri constituie 1093,7 km, inclusiv: drumuri asfaltate – 106,7 km, drumuri petruite – 486 km, drumuri de ţară – 501 km.

 Ponderea drumurilor acoperite cu îmbrăcăminte rigidă aflate în gestiunea SA „Drumuri Rîşcani” constituie: drumuri naţionale – 108 km, drumuri locale – 168  km.

Suprafaţa parcurilor din localităţile raionului constituie – 35 ha.

 

 

 

5.  Învăţământul

 

Rețeaua instituțiilor de învățământ în anul de studii 2023-2024

Total instituţii de învăţământ – 73

Inclusiv:

 • preşcolar – 41 instituții de educație timpurie și 2 centre comunitare
 • gimnazii – 18; licee – 8; şcoli complementare – 2

Învățământ primar/gimnazial/liceal – 5121 de elevi (la 01.10.2023) instruiți în 310 clase (media elevi clase - 16,52) Comparativ cu anul de studii 2018-2019 – 5540 elevi instruiți în 407 clase (media elevi clase - 13,6)

Învăţământul preşcolar

Total copii – în 105 grupe; Total copii  - 1937.  Rata instituționalizării (%)- 62,8 %

Învăţământul primar

Total elevi – 2 066; Total clase – 123; Media elevi/clase- 16,7

Învăţământul  gimnazial

Total elevi – 2 633; Total clase – 163; Media elevi/clase- 16,7

Învăţământul liceal

Total elevi – 422; Total clase pe profiluri existente –30. Media elevi/clase- 14,1

 

Total cadre didactice – 680

 • Cu grad didactic superior – 9, ce constituie 1,3%
 • Cu grad didactic unu – 120, ce constituie 17,7%
 • Cu grad didactic doi – 412, ce constituie 60,6%
 • Fără grad didactic – 139, ce constituie 20,4%
 • Tineri specialiști – 6 cadre cu statut special

Cadrele de conducere- 119 (directorii instituțiilor preșcolare, preuniversitare, complementare și directorii adjuncți instituții preuniversitare, complementare). Cadrele de conducere care dețin grad managerial – 42

 • Cu grad managerial II – 40
 • Cu grad managerial I - 2

Învăţământul extrașcolar/complementar este realizat preponderent în instituțiile CCC Rîșcani, Școala de Sport Rîșcani și în cadrul cercurilor și secțiilor sportive în instituțiile de învățământ :

 • Centrul de Creație al Copiilor Rîșcani deține -17 cercuri, 52 grupe cu 698 elevi (inclusiv 315 elevi/9 cercuri în 6 filiale);
 • Școala de Sport Rîșcani – 37 grupe cu 547 elevi (inclusiv 12 filiale).
 • 10 instituții preuniversitare  – 41 secții sportive cu 711 copii;
 • 16 instituții preuniversitare  – 76 de cercuri cu 1549 copii;

Alimentația şi transportarea elevilor

De alimentație beneficiază 100% de copii instituţionalizaţi în IET.

Din cele 26 de instituții de învățământ preuniversitar din raion, începând cu 01.09.2023 din ciclul:  primar - s-au alimentat 2066 elevi, ce constituie 100%; gimnazial - s-au alimentat 206 elevi, ce constituie  10%; liceal - s-au alimentat 4 elevi, ce constituie  1%.

Alimentația elevilor transportați din instituții: din 292 de elevi, ciclul primar se alimentează 292 ( 100%); din 387 de elevi, ciclul gimnazial se alimentează 54 (14%); din 45 de elevi, ciclul liceal se alimentează 4 elevi (9%).

Sesiunea 2023

Examenele de absolvire a gimnaziului

În rezultatul sesiunii de examene 2023, au promovat examenele 451 de elevi. Procentul promovabilității constituie  100%.

Examenul național de bacalaureat

În rezultatul sesiunii de examene 2023, au promovat examennul 128de elevi. Procentul promovabilității constituie  94,49%.

Olimpiada 2023

Etapa raională a concursului şcolar la disciplinele de studii a fost organizată la 17 discipline școlare cu participare a 507  elevi și au fost acordate de către juriu locuri premiante la 180 de elevi.

 1. LT ”D. Cantemir”, Rîșcani – 47 locuri premiante
 2. LT ”L. Damian”, Rîșcani – 37  locuri premiante
 3. LT ”L. Gherman”, Zăicani – 30 locuri premiante

Activităţi extracurriculare organizate la DÎTS Rîşcani

Pe parcursul anului şcolar 2022-2023 în instituțiile de învățământ preuniversitar din raion activează 75 de cercuri extrașcolare de diferite domenii, la care participă 1125 copii.

Asigurarea didactico-metodică

Asigurarea instituțiilor de învățământ cu manuale școlare a comunităţii şcolare din raion este satisfăcătoare.

În ultimii 5 ani, 29 de instituţii de învăţământ au fost dotate cu 180 de calculatoare, 439 tablete. Din numărul total de dispositive digitale existente în instituții de învățământ:

 • utilizate în procesul de predare la informatică - 246 computere, 202 laptopuri, 25 tablete;
 • utilizate în procesul de predare –105 calculatoare, 303 laptopuri, 189 tablete;
 • utilizate în scopuri administrative – 43 computere, 46 laptopuri, 3 tablete ;
 • instituțiile de învățământ preșcolar, gimnazial, liceal dispun de pagini facebook;
 • 12 instituții sunt asigurate cu 22 de table interactive;
 • existența Clasei viitorului  în gimn. ”Gh. Rîșcanu”, Rîșcani.
 • 3 instituții dețin 10 seturi de roboței care implementează proiectul educațional ”Robotica”;sunt utilizate eficient tabletele în cadrul lecțiilor în clasele I-IV-a;

Conlucrarea cu APL

 • Consiliul Raional Rîșcani a contribuit la crearea condițiilor optime în instituțiile de învățământ din raion în sumă de 802 mii lei.
 • A susținut proiectele locale de îmbunătățire a procesului educațional (reparații capitale și curente, contribuții la proiecte investiționale, procurări de mijloace tehnice de calcul, mobilier, utilaje) în instituțiile preșcolare și preuniversitare în sumă de circa 98 mii lei.
 • Contribuția APL de nivelul I, la crearea condițiilor optime în instituțiile de învățământ, se estimează la 80 mii lei.

Investiții și proiecte

Nr.ord

Instituții preuniversitare

Reparații capitale

Mijloace financiare alocate: suma, mii lei

Sursa de finanțare

1

IPLT Recea

Izolarea termică a clădirii

4.900.000,00

proiect „Satul european”

2

IPLT „D. Cantemir" Rîşcani

Grup sanitar (et.IIII)

49941,6

Consiliul raional Rîșcani

3

IPLT Văratic

Schimbarea sistemului de încălzire în instituția de învățământ

300000

APL Văratic

4

IP Gimn. Borosenii  Noi

Schimbarea unui cazan

144000,00

Consiliul raional Rîșcani

5

IP Gimnaziul „Gh.Rîșcanu", Rîşcani

Instalarea ușilor la intrare în subsol. Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor (1-etapa, trasarea cablajului).

161900,00

Bugetul instituției

6

Centrul de creaţie Rîşcani 

Izolarea termică a clădirii

29000,00

Bugetul instituției

 

Total

 

5.584.841,60

 

Alimentaţia

     Pe parcursul anului 2018 în instituţii de educaţie timpurie s-au alimentat 100%  copii. Mijloacele financiare au fost alocate din bugetul statului şi din contul părinţilor. Media per zi pentru un copil a constituit 26,25 lei, mai mult cu 7,74 lei decât în anul 2017. Din ele 17,50 lei din contul bugetului şi 8,75  lei din contul părinţilor. În majoritatea instituţiilor meniul pe parcursul anului a fost destul de variat.

Și în instituțiile de învățământ preuniversitar a fost organizată alimentația elevilor. Astfel 2927 elevi, sau 51,3 % din numărul total din clasele I-XII au beneficiat de dejunuri calde. Dintre ei 100 % din clasele I – IV, 18,29  % din clasele V- IX, 13,47   % din  clasele X-XII.

Alimentarea elevilor din clasele a V-IX-a din familii defavorizate este asigurată în 9 instituţii, 187 (42%) elevi din familii socialmente-vulnerabile se alimentează gratuit.  În 7 instituţii (gimn. Răcăria, gimn. Borosenii Noi, gimn. Petruşeni, gimn. Vasileuţi, gimn. Branişte, LT “L. Damian”) este organizată alimentarea tuturor elevilor doritori din clasele gimnaziale şi liceale din contul părinţilor, sponsorilor şi cu ajutorul APL. În unele instituţii (LT “D. Cantemir” Rîşcani, gimn. Rîşcani, LT “S. Lucaci” Costeşti, LT Recea, Nihoreni) elevii își mai pot procura  produse alimentare și din bufet.

Transportarea elevilor

Este organizat transportul a 765 elevi,  respectiv – 300 din clasele a I - IV-a , clasele a  V – IX-a – 398 de elevi și 67 de elevi din clasele de liceu. Suplimentar sunt transportați 40 de copii la grădinițe (Duruitoarea Veche, Slobozia-Recea, Dumeni, Mihăilenii Noi). Elevii sunt transportați din 29 de localități în 16 instituții de învățământ. Transportarea elevilor se realizează cu 17 (+2 APL) autobuze, toate fiind special destinate pentru transportarea elevilor. 

6.  Ocrotirea sănătăţii

Menţinerea sănătăţii populaţiei raionului Rîşcani este asigurată de o reţea de instituţii medicosanitare, care acordă diverse servicii medicale. Această reţea este formată din: IMSP Spitalul raional Rîşcani cu subdiviziunile; 9 IMSP Centre de sănătate cu 13 Oficii ale medicilor de familie și 25 oficii de sănătate; 1 farmacie de stat cu filiale în teritoriu; 20 farmacii private; Centrul Stomatologic Rîșcani și 8 cabinete stomatologice private.
 
Populaţia raionului este asigurată cu asistenţă medicală de urgenţă de către staţiunea din Rîşcani şi de punctele de asistenţă medicală urgentă din localităţile Zăicani şi Şaptebani.
Beneficiază de asigurare medicală obligatorie circa 53 de mii de locuitori sau 75,7 la sută din populaţia raionului.
Spitalul raional Rîşcani cu 5 secţii specializate de profil deţine la momentul actual 160 de paturi, având un grad de utilizare de circa 85 %. Nivelul de asigurare a populaţiei raionului cu paturi de spital este unul mediu. La 10 mii de locuitori le revin 30,7 paturi de spital. Funcţionalitatea instituţiei este insuficientă şi necesită servicii suplimentare pentru bolnavi. De asemenea, spitalul nu dispune în măsura necesarului de echipament tehnic şi medical nou, fapt ce scade din calitatea serviciilor de sănătate oferite pacienţilor. Ca urmare, echipamentele medicale, în special în secţiile de terapie intensivă, chirurgie şi endoscopie sunt foarte vechi, cauzând frecvente defectări.
Cadrele medicale: Numărul total de personal medical în raion a constituit 322 de persoane în anul 2015 şi 300 de persoane în anul 2019. Calculat la 10 mii de locuitori gradul de asigurare a populaţiei cu medici a constituit 47,09 persoane în anul 2015 şi 44,94 de persoane în 2019. Conform datelor preluate de la IMSP Spitalul raional Rîşcani, trendul indicatorilor ce descriu necesarul de personal medical în instituţiile medicale din raionul Rîşcani este în creştere de 11% pentru anul 2019 comparativ cu anul 2015, necesarul atingând numărul de 368,25 de persoane.

 

 

7.  Cultura şi sportul

Raionul Rîşcani dispune de un număr mare de valori patrimoniale, cum ar fi muzee, monumente istorice şi de artă, complexe arhitecturale, biserici şi mănăstiri.

Case de cultură Capacitatea celor 43 de case de cultură este de 12,5 mii locuri de spectatori, ceea ce reprezintă 4,5 la sută din numărul total. În medie, la 1000 de locuitori revin 126 de locuri, medie mai mare decât cea pe ţară (95 locuri). Starea căminelor culturale este, în mare parte, nesatisfăcătoare şi necesită reparaţii şi investiţii. Aceasta este cauzată de faptul că în procesul de transmitere a caselor de cultura gestiunea administraţiilor locale nu s-a ţinut cont de posibilităţile comunităţilor respective de a întreţine activitatea acestor instituții. Bugetele locale nu dispun de suficiente mijloace financiare. Totuşi, în comparaţie cu alte raioane, autorităţile din raion au marcat unele rezultate, prin renovarea caselor de cultură din localităţi. Căminele culturale realizează mai multe funcţii sociale, cum ar fi de informare, de odihnă, etc. Astfel, pe parcursul anilor 2015-2019 au fost organizate peste 40 manifestări culturale cu o frecvenţă medie pe an de 35,3 şi în mediu a câte 99 de spectatori la o manifestare. Activităţile cultural-artistice din raionul Rîşcani au un impact atât în viaţa culturală la nivel local, cât şi naţional în special: Festivalul tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă (bienal), Festivalul interpreţilor de muzică populară, Festivalul-concurs raional al interpreţilor de muzică uşoară (bienal), Concursuri literar-artistice.
Biblioteci Numărul bibliotecilor publice din raion denotă o descreştere cu 1 unitate în 2019, comparativ cu anul 2015. Cele 45 de biblioteci din raion reprezintă aproximativ 3,5% din numărul total pe ţară şi au un fond total de carte egal cu 315 mii de exemplare, ceea ce constituie circa 2% din fondul total de carte pe republică. 30 de biblioteci au fost renovate și utilate cu utilaj și tehnologii informaționale moderne prin proiectul Novoteca, astfel având posibilitatea de a le transforma în centre de documentare și informare.
Din datele menţionate, constatăm că fondul de carte este învechit și necesită procurări noi de fonduri de carte. Tototdată, este în scădere numărul de cititori, cauzele acestei tendințe negative fiind insuficienţa resurselor financiare pentru a completa fondurile de carte şi a asigura accesul la Internet în special pentru a atrage tinerii.
Potenţialul cultural Pe lângă cadrul funcţional şi infrastructura specifică domeniului diagnosticat (case culturale, biblioteci, muzee, etc.) este foarte important de ţinut cont şi de faptul, că raionul Rîşcani dispune de un potenţial cultural, precum sunt numeroase colective de creaţie etnografică şi de folclor şi meşteri populari. Folclorul muzical are o valoare deosebită, fiind reprezentat de ansambluri etnofolclorice de adulţi şi copii, orchestre de muzică populară. Prezenţa acestui potenţial uman a dus la organizarea mai multor festivaluri, care devin deja tradiţie pentru raion, cum ar fi: Festivalul Tradiţiilor şi Obiceiurilor de iarnă, Festivalul covorului, Festivalul cântecului pascal, Festivalulmportului popular, Un popas pescăresc la margine de sat etc.

 

    Sportul: În anul 2019 în raionul Rîşcani erau atestate: 1 stadion cu tribune de peste 500 locuri, 30 săli sportive, 100 construcţii sportive de plan. Majoritatea dintre aceste edificii sunt într-o stare satisfăcătoare sau deteriorate (în mare parte terenurile sportive). Iinfrastructura raională ce ţine de domeniul sportului profesionist este slab dezvoltată. Totuşi, şcoala de sport raională supervizeaza activitatea a 3 secţii sportive la 3 probe diferite – fotbal, baschet și tenis de masă. În aceste secţii sunt antrenaţi circa 400 copii din 12 localităţi din raion.

Actualmente, în raionul Rîşcani nu există o sală performantă pentru şcoala de sport, lipseşte inventarul sportiv performant, o stare deplorabilă a terenurilor de fotbal, nu este dezvoltată o infrastructură sportivă adiţională şi una legată de agrement, cum ar fi spaţiile verzi dotate cu inventar sportiv, benzi de ciclism, terenuri pentru sportul cu rotile, skateboard, bazin de înot etc.
Raionul Rîşcani are la moment în proprietate publică un edificiu sportiv, care ar corespunde unor condiţii suficiente contemporane de dotare, igienă şi cazare. Drept rezultat, raionul nu poate găzdui competitii de rang republican si internaţional. Acest lucru pericliteaza şi posibilitatea atragerii unor investiţii majore în infrastructura sportive. Astfel, conform calculelor, suma alocaţiilor pentru sport pe cap de locuitor la ora actuală este de 2,9 lei.

8.  Constituirea structurilor economiei de piaţă

Profilul şi specializarea economică a raionului Rîșcani sunt orientate spre domeniul agroindustrial şi de prelucrare a produselor agricole, domeniul industriei extractive și a materialelor de construcţie, domeniul industriei uşoare, precum și a industriei de producere şi redistribuire a energiei electrice. Ponderea sectorului agricol constituie 70%, iar a sectorului industrial – 11%.

Cei mai activi agenţi economici sunt: “Stîncăuţi” SRL, SRL “Cutezătorul agricol“, “Vilato Agro” SRL, “Avicola” SA, “Valea Pîrjotei” SRL, SA Acord, SRL Hiliuțanu, SRL Vapricom, SRL Agroukrprod-RM, “Vardan Agro” SRL, “Lactis” SA, SRL Narzan, “Fantazia-Oc” Saco, SA Cariera Șaptebani, ÎS Nodulhidroenergetic Costești-Stânca etc.
Treizeci şi unu de subiecţi economici din raionul Rîşcani sunt membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

 

Activitatea agenților economici. În raion activează circa 443 de entităţi de afaceri: 5 întreprinderi mari, 20 de întreprinderi mijlocii, 95 de întreprinderi mici şi 323 de microîntreprinderi.

 

 

 

 

 

9.  Agricultura

Terenurile agricole ale raionului Rîșcani constituie 68787,162 ha din suprafața totală de teren. Nota de bonitate a solului constituie 70 de unităţi, fiind mai înaltă decât media pe ţară. Ponderea terenurilor erodate în total terenuri supuse cercetărilor este, de asemenea, foarte mare, constituind 65% (comparativ cu 64% media regională). Terenurile agricole sunt consolidate în proporţie de 85%, un indicator net superior mediei regionale.

Terenul arabil ocupă 53824,752 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi 2696,97 ha, vii – 132 ha, păşuni – 11140,98 ha, fâneţe – 17,4 ha, pârloagă – 246,13 ha, plantaţii de nuci – 585,18 ha, plantaţii de dud – 120,09 ha, arbuşti fructiferi – 23,66 ha.

Constatăm că volumul global al producției agricole pe perioada anului 2023 la prețurile curente în ramura fitotehniei constituie estimativ - 834 mil lei.

 Cele mai frecvente probleme cu care se confruntă sectorul agrar sunt consecințele calamitățiilor naturale sub formă de secetă, ploi torențiale cu rafale de vânt și grindină, care în ultimii 5 ani afectează substanțial dezvoltarea activității agenților economici din sectorul agrar.

Un suport deosebit din partea statului în direcția susținerii sectorului agrar prin creșterea competitivității sectorului agroalimentar, restructurare și modernizare, în măsura posibilităților este subvenționarea investițiilor în agricultură.

Sectorul zootehnic al raionului este reprezentat prin activitatea de creștere a bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și a păsărilor care trebuie menținut și dezvoltat în continuare.

 În sectorul zootehnic atestăm anumite tendințe pozitive din migrarea a fermelor casnice de bovine  în ferme de producere a laptelui, dar ca număr suntem în continuare în descreștere,  chiar dacă sunt întreprinse anumite măsuri.

Conform datelor BNS, în anul 2023 comparativ cu anul 2022 efectivul de animale a scăzut considerabil.Înperioada anului 2023, observăm că producția animalieră produsă în sectorul asociat constituie: lapte – 818 tone, carne – 129  tone, ouă –18 mil. bucăți.

    

Industria

Volumul producţiei industriale în preţuri curente, produs de agenţii economici localizaţi în raionul Rîşcani, a înregistrat pe parcursul anului 2023 o valoare de 560,4  milioane lei. Cea mai mare pondere în volumul producţiei industriale provine din sectorul industriei prelucrătoare (413,2mil. lei), datorită specializării agenţilor economici în prelucrarea produselor lactate,  în producerea energiei electrice, gaze şi apă (77,1 mil. lei), şi nu în ultimul rând a celei extractive (52,0 mil. lei).

Cele mai mari întreprinderi industriale sunt ,,Lactis” SA, ,,Avicola” SA,  SA ,,Cariera Șaptebani’’, SRL ,,Rocaprund’’, ,,Argon-Sigma” SA, SRL ,,Narzan’’, ÎS ,,Nodul Hidroenergetic Costești-Stânca’’, SRL ,,Aestivum-Prim’’, SRL ,, Fluxmeșter-V.A.”etc.

Cele mai importante produse industriale fabricate în Rîșcani în anul 2019 rămân a fi produsele lactate, urmate de nutrețuri gata pentru hrana animalelor și produse de băcănie (făină și crupe alimentare).

Produsele fabricate sunt distribuite în mare parte pe piața autohtonă și piața țărilor CSI și UE.


10. Transportul  şi serviciile poştale

Lungimea totală a drumurilor publice din raionul Rîșcani constituia în anul 2019 – 82,6 km. Oraşul Rîșcani se află la 3 km de la traseul naţional M-5. 18% din drumurile raionului Rîșcani sunt de importanță națională. Drumurile locale reprezintă 82% din distanța totală a drumurilor, 53,79% din acestea sunt cu îmbrăcăminte rigidă.
Conform sondajului de opinie realizat, doar 23% din populație este satisfăcută de iluminatul public şi circa 16% de calitatea infrastructurii drumurilor.
 

11. Comerţul

Sectorul comerţului şi serviciilor în raion este unul atractiv pentru mediul antreprenorial. Din numărul total de întreprinderi cea mai mare parte o dețin companiile din sectorul comerț şi servicii (circa 60%).Specifice pentru raion sunt comerţul angro şi cu amănuntul, prestările de servicii în următoarele domenii: reparaţii auto, reparații electrocasnice, frizerii, telecomunicații, servicii de transport, tâmplării, stații tehnologice de deservire a companiilor agricole, mai puţin sunt dezvoltate serviciile hoteliere şi restaurantele. În sectorul servicii, se observă o dinamică pozitivă comparativ cu cea a comerțului cu amănuntul, observăm că în anul 2019 volumul vânzărilor agenților prestatori de servicii a crescut, comparativ cu volumul vânzărilor înregistrat în anul 2015, mai ales se observă o creștere considerabilă a sferei serviciilor de transport. În schimb investițiile rămân constante pe parcursul întregii perioade analizate.

 

12. Finanțe publice


În anul 2023 în bugetul consolidat au fost acumulate venituri în sumă de 491 mln. 557 mii lei şi constituie 100.6% faţă de prevederile anuale și cu 69 mil. 37 4mii lei  mai mult față de anul precedent.

  Partea de cheltuieli este executată la nivel de 94,5 la sută în sumă de 487mln.371mii lei. Ne executarea mijloacelor  financiare bugetare formează suma de 28mln.187mii lei cu ponderea de 5,5%  din cheltuielile prevăzute în sumă de 515 mln. 558 mii lei.

Pentru anul 2024 bugetul consolidat al raionului Rîșcani este aprobat în sumă de 427 mln 967 mii lei și este mai mic cu 1mil. 225 mii lei față de anul precedent.

 

 

 

Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 2111
Vizitatori ieri: 265
Vizitatori azi: 298
Online: 3