La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
ANUNȚ ! Lansarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2022

Ministerul Educației şi Cercetării lansează Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineretediția 2022.

Programuleste dedicat susținerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova, prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea inițiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

 

Procedura de depunere și evaluare a dosarelor, precum și condițiile de încheiere și derulare a contractului de finanțare sunt prevăzute de Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfășurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor, aprobat prin ordinul nr. 165/2017.

 

I. Cine poate aplica:

❖ La concurs pot participa organizațiile necomerciale de tineret din Republica Moldova care desfășoară proiecte şi programe cu impact pentru tineri.
❖ Organizațiile care participă la concurs  trebuie să deţină personalitate juridică, ale căror scopuri statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalității tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.

❖ La concurs pot depune proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

 

II. Prioritățile generale pentru anul 2022:
❖ Dezvoltarea cetățeniei active și consolidarea spiritului civic în rândul tinerilor;

❖ Promovarea activității de voluntariat în rândul tinerilor și dezvoltarea resurselor umane responsabile de coordonarea activității de voluntariat;

❖ Instruirea și profesionalizarea lucrătorilor de tineret și a persoanelor resursă ce lucrează cu tinerii;

❖ Creșterea competențelor digitale și susținerea activității de educație în domeniul mass-media în rândul tinerilor;

❖ Dezvoltarea mecanismelor de implicare a tinerilor proveniți din medii dezavantajate în vederea integrării sociale a acestora;

❖ Elaborarea studiilor și cercetărilor în domeniul de tineret;

❖ Fortificarea spiritului comunitar prin promovarea modului sănătos de viață și dezvoltarea activităților de sport de masă;

❖ Dezvoltarea capacităților instituționale a organizațiilor și structurilor asociative de tineret;

❖ Stimularea participării tinerilor în procesul decizional și consolidarea structurilor de co-management la nivel local;

❖ Dezvoltarea mecanismelor de stimulare a stagiilor de practică în sectorul public şi cel privat;

❖ Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor, precum şi a serviciilor de orientare, consiliere şi calificare privind accesul tinerilor la piața muncii;

❖ Consilierea și susținerea tinerilor, în special, a celor proveniți din medii dezavantajate și a tinerilor specialiști afectați de efectele perioadei pandemice;

❖ Consolidarea capacității autorităților publice locale privind implementarea politicii în domeniul de tineret, inclusiv pe componenta de bugetare participativă.

 

În cadrul proiectelor pot fi prevăzute următoarele tipuri de activități: campanii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminare, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferințe, schimburi de experiență bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaționale, întâlniri oficiale, cursuri de instruire, realizarea unor emisiuni radio şi televizate, precum și alte acțiuni similare, consacrate sectorului de tineret.

 

III. Condiții specifice:

❖ În scopul asigurării dezvoltării continue a sectorului asociativ de tineret, se alocă mijloace financiare în sumă de maximum 1.5 milioane lei pentru susținerea proiectelor de tineret, înaintate de organizațiile care nu au mai beneficiat de finanțare prin intermediul prezentului concurs.
❖ Se va acorda prioritate proiectelor care vor include în proporție de 15% din numărul total de beneficiari finali tineri proveniți din medii dezavantajate, tineri reprezentanți ai minorităților etnice sau tineri NEET.

*Pentru proiectele desfășurate doar în format on-line nu va fi necesară atingerea cotei de 15%.
❖Se va acorda prioritate proiectelor care vor fi derulate în autoritățile administrativ-teritoriale în care serviciile și politicile de tineret sunt subdezvoltate.
Proiecte locale se consideră acele proiecte care sunt derulate în una sau mai multe localități din maximum 3 unități administrativ-teritoriale de nivel II. Proiecte regionale se consideră acele proiecte care au acoperire teritorială între 3 și 15 unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Proiecte naționale se consideră acele proiecte care au acoperire teritorială mai mare de 15 UAT.
❖ Este interzisă perceperea taxelor de participare la activitățile realizate în cadrul proiectelor finanțate prin intermediul Programului de Granturi al MEC.
❖ Organizațiile care au beneficiat de suport financiar în cadrul Programului de Granturi pentru implementarea aceluiași proiect, pentru mai mult de 3 ediții consecutive, vor prezenta în formularul de aplicare impactul proiectului din perspectiva necesității asigurării continuității.   

 

IV. Valoarea grantului oferit:

La concurs pot fi depuse proiecte cu un buget maxim:

Pentru proiectele locale: 50 000 lei.

Pentru proiectele regionale: 200 00 lei.

Pentru proiectele naționale: 300 000 lei.

Comisia de evaluare a dosarelor poate interveni cu recomandări sau condiții obligatorii pe partea de concept, precum și de diminuare sau majorare de buget al proiectului declarat câștigător.

Proiectele înaintate spre finanțare vor avea o durată maximă de implementare de 7 luni şi trebuie să înceapă nu mai devreme de 1 mai și să se finalizeze nu mai târziu de 30 noiembrie 2022.

 

V. Procesul de aplicare

Dosarul de participare la concurs trebuie să includă:

 1. Formularul de solicitare a finanțării, conform Anexei 1 din Regulamentul-cadru;
 2. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform Anexei 2  din Regulamentul-cadru;
 3. CV-ul organizației de tineret;
 4. CV-ul coordonatorului de proiect;
 5. Declarația de imparțialitate, conform Anexei 3 din Regulamentul-cadru;
 6. Dovada existenței contribuției proprii din partea beneficiarului de cel puțin 20 la sută din valoarea totală a proiectului;
 7. Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiționale, după caz;
 8. Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;
 9. Raportul financiar și fiscal pentru ultimii 2 ani;
 10. Dovada existenței surselor de finanțare oferite de terți:
 11. scrisori de intenție din partea terților;
 12. contracte de sponsorizare;
 13. dovada colaborării sau parteneriatului cu alte autorități publice, organizații guvernamentale şi neguvernamentale;
 14. alte forme de sprijin financiar/non-financiar ferm din partea unor terți.

  

Notă: Alte condiții și prevederi le găsiți înRegulamentul-cadru privind organizarea şi desfășurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.

 

Dosarul complet va fi depus în format electronic (PDF și Word/Excel) la adresa de e-mail:  grant.tineret@mec.gov.md, până la data de 18 martie 2022, ora 17.00.

 

Organizațiile declarate învingătoare vor prezenta setul de documente depus, în original, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, cutia poștală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu-Bodoni. 

 

Pentru informații și detalii suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon (022) 820-859.

 

Alte înregistrări
Condițiile de aplicare la Concurs au fost simplificate, astfel încât accesarea finanțării să fie mai ușoară, iar impactul proiectelor să fie vizibil în scurt timp. Costul unui proiect nu va putea depăși suma de 450 mii lei(inclusiv TVA), iar durata de implementare va constitui 6 luni. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 19 aprilie 2023 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Ministerul Finanțelor în calitate de Autoritate Națională pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, informează despre lansarea primului apel de propuneri în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 la 30 martie anul curent. Obiectivul strategic al Programului este „Îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile Bazinului Mării Negre prin creșterea economică sustenabilă și protecția în comun a mediului”. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 februarie 2023 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
O nouă rundă de granturi în cadrul programului „Diaspora Engagement Hub” (DEH) a fost lansată de Cancelaria de Stat, prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora (BRD). Granturile sunt destinate subprogramelor - „Programul de susținere a activităților culturale și educaționale în diasporă” (100 000 MDL), „Reîntoarcerea profesională a diasporei” (40 000 MDL), „Proiecte inovative ale diasporei” (50 000 MDL) și „Subprogramul destinat tinerilor din diasporă” (50 000 MDL). Citeşte mai mult...
Grantul acordat de Proiectul pentru infrastructura de irigare va fi limitat la 300.000 USD per cerere eligibilă, plus contribuția Guvernului (Hotărârea nr. 246). Obiectul activității de dezvoltare a infrastructurii este finanțarea a 20 de scheme de irigare la scară mică cu minimum 20 de beneficiari fiecare și total minimum 400 de beneficiari, sau mai multe scheme de irigare la scară mică cu cel puțin 5 beneficiari, asigurând un număr minim de 400 de beneficiari în total. Prin urmare, valoarea estimată a grantului va fi calculată conform formulei. Citeşte mai mult...
USAID, prin intermediul Proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (Moldova Energy Security Activity - MESA) lansează Programul de Stagii plătite în sectorul energetic pentru tineri - ,,Tinerii de azi - viitorul energiei de mâine”. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 09 noiembrie 2022 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Condiţii de eligibilitate: Proiectul dumneavoastră vine să îmbunătăţească pe termen lung condiţiile de trai ale populaţiei. Proiectul trebuie să corespundă conceptului de durabilitate, el nu poate fi doar o măsură educativă, ci are şi componenta achiziţionarea echipamentului. Beneficiari ai proiectului trebuie să fie o instituţie de interes comun (de ex. un ONG, APL, şcoală, grădinița) Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 09 noiembrie 2022 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Orice organizație necomercială poate deveni beneficiar al asistenței oferite în cadrul Programului „Kusanone”. Unica condiție este ca acea organizație să implementeze proiecte importante de dezvoltare. Citeşte mai mult...
Proiectul „Women în Online Work” desfășurat în nordul țării revine cu o nouă ediție! Dacă ești interesată de domeniul tehnologiilor informaționale, îți dorești o schimbare în carieră, vrei să optezi pentru muncă de la distanță și ești dispusă să lucrezi pentru un venit suplimentar – această oportunitate este pentru tine! Citeşte mai mult...
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.) anunță deschiderea sesiunii de finanțare pentru anul 2022. Asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, organizațiile neguvernamentale, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat, din România și din afara frontierelor țării, pot trimite cererile de finanțare prin e-mail (scan PDF), în perioada 14 februarie – 27 martie 2022, orele 23:59 la adresa programe@drrm.gov.ro. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 01 februarie 2022 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementate de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 11
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1944
Vizitatori ieri: 281
Vizitatori azi: 131
Online: 1