La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Asistență Socială și Protecție a Familiei

Anul: 2017 / Toți anii

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Publicat: Joi, 02 noiembrie 2017

Aprobat prin  Decizia 

                                                                              Consiliului  raional Rîşcani

                                                                              Nr.  01/19 din  14 februarie 2013

 

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei  Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a Consiliului raional ( în continuare Regulament) stabileşte statutul juridic, atribuţiile şi drepturile Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia.

I.                   Dispoziţii generale

 1. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei se constituie de către Consiliul raional în coordonare cu MMPSF şi în activitatea sa este subordonată în plan administrativ – Consiliului raional, iar în plan metodologic – MMPSF.
 2. Direcţia Asistenţă Socială este o subdiviziune independentă a Consiliului raional.
 3. În activitatea sa Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei se conduce de prevederile actelor internaţionale în domeniul la care Republica Moldova este parte, Constituţiei Republicii Moldova, legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile organelor administraţiei publice locale, ordinile, dispoziţiile şi instrucţiunile MMPSF şi de alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.
 4. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este persoană juridică, dispune de ştampila cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu Denumirea sa, de cont de decontare, de alte conturi în instituţiile bancare.

 

        Capitolul II. Scopul şi obiectivele Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 1. Scopul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea Asistenţei Sociale şi Protecţiei a Familiei în raza unităţii administrativ-teritoriale în care activează.
 2. În vederea realizării scopului propus, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi Copilului are următoarele obiective:

a)      Dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistenţă socială şi protecţia a familiei la nivel teritorial în conformitate cu politica naţională şi strategiile din domeniu;

b)      Satisfacerea necesităţilor sociale ale persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.

 

           Capitolul III. Principiile de activitate ale Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 1. Principiile de care se conduce Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia a Familiei sînt următoarele:

a)      principiul accesibilităţiiprevede asigurarea accesului persoanelor în dificultate la toate serviciile sociale: informarea populaţiei despre serviciile sociale existente, dezvoltarea serviciilor sociale noi şi amplasarea lor în proximitatea beneficiarilor, precum şi adaptarea serviciilor la necesităţile benefeciarilor.

b)      Principiul centrării pe benefeciarprevede ajustarea serviciilor sociale la nevoile individuale ale beneficiarilor, într-un proces de schimbare continuă, în baza evaluării impactului acestora asupra situaţiei beneficiarului. Acesta include consolidarea capacităţilor şi motivarea beneficiarului de a depăşi situaţia de dificultate, acolo unde este posibil, precum şi încurajarea implicării active a beneficiarului în identificarea nevoilor, planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale.

c)      Principiul oportunităţilor egaleprevede asigurarea drepturilor la serviciile sociale pentru toate persoanele în dificultate, fără discriminarea de gen, vîrstă, disabilitate, religie, cultură, limba vorbită.

d)      Principiul asistenţei sociale orientateprevede direcţionarea prioritară a asistenţei sociale spre cei mai săraci şi vulnerabili, identificaţi în baza evaluării nevoilor individuale.

e)      Principiul celerităţii, care prevede promptitudine în luarea deciziilor în vederea prevenirii agravării stării de dificultate a beneficiarului.

 

                  Capitolul IV. Funcţiile de bază ale Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţiei a Familiei

 1. În vederea realizării scopului şi obiectivelor Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia a Familiei realizează următoarele funcţii:

a)      de planificare strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de asistenţă socială şi protecţiei a familiei în conformitate cu necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriu şi cu politica naţională în domeniul asistenţei sociale.

b)      De administrare, prin care se asigură dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială şi protecţia a familiei şi asigurarea lor cu resurse umane şi resurse financiare necesare, în funcţie de necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriu, în conformitate cu competenţele stabilite prin lege.

c)      De prestare a serviciilor de asistenţă socială şi protecţia a familiei, prin care se asigură acordarea prestaţiilor sociale şi serviciilor sociale populaţiei aflate în dificultate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

d)      De coordonare, prin care se asigură corelarea activităţilor cu suportul metodologic oferit de MMPSF, precum şi cu activitatea unităţilor de asistenţă socială şi protecţia a familiei din cadrul administraţiei publice locale de nivelul întîi din raza administrativ-teritorială.

e)      De colaborare, prin care se asigură interacţiunea cu serviciile publice centarle şi locale în domeniul asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu.

 

               Capitolul V. Atribuţiile Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţiei  a Familiei

 1. În domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia a Familiei are următoareale atribuţii:

a)      Realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)      Promovează interesele persoanelor vîrstnice aflate în dificultate conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU cu privire drepturile omului şi Declaraţiei de la Madrid la care Republica Moldova face parte.

c)      Elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea vîrstnicilor aflaţi în dificultate în partenariat cu reprezentanţii consiliului raional, instituţiilor relevante şi a societăţii civile, conducîndu-se de rezultatele evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.

d)      Informează populaţia despre serviciile de asistenţă socială adresate persoanelor vîrstnice, criteriile de eligibilitate, procedurile de solicitare a serviciilor de asistenţă socială, drepturile şi responsabilităţile benefeciarilor.

e)      Contribuie la perfectarea documentelor necesare pentru oferirea prestaţiilor sociale.

f)       Dezvoltă, consolidează şi prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstnice aflate în dificultate:

-          srviciile sociale comunitare pentru persoanele vîrstnice ( serviciul de îngrijire socială la domiciliu, serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciu cartinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare).

-          În caz de necesitate , serviciile de specializare înaltă ( aziluri, centre de plasament temporar pentru persoane în etate, centre de reabilitare, etc.).

g)      Referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

-          Serviciile internatelor psiho-neurologice.

-          Serviciile centrelor republicane de reabilitare.

h)      Coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali comunitari care prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstnice aflate în dificultate şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale.

i)        Asigură realizarea intervenţiei în cazul persoanelor vîrstnice aflate în dificultate  conform procedurii managementului de caz.

j)        Evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.

k)      Promovează şi implementează măsuri necesare pentru eficientizarea acordării prestaţiilor sociale şi sporirii accesului şi calităţii serviciilor sociale pentru persoane vîrstnice aflate în dificultate.

 

 1. În domeniul asistenţei sociale şi protecţiei a familiei Direcţia Asistenţă Socială are următoarele atribuţii:

a)      realizarea politică naţională în domeniul asistenţei sociale a familiilor cu copii şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)      Respectă, promovează şi garantează drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte.

c)      Exercită funcţiile de Autoritate Tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului în raza unităţii administrativ-teritoriale.

d)      Elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea familiilor cu copii în dificultate în parteneriat cu Consiliul raional, Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului şi Consiliile locale pentru protecţia drepturilor copilului în baza evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.

e)      Consolidează, dezvoltă şi prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii în dificultate:

-          servicii sociale comunitare ( serviciul de asistenţă comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare, serviciul de reîntegrare şi sprijin familial).

-          Servicii de tip familie ( forma de protecţie tutela/curatela, casa de copii de tip familie, asistenţa parentală profesională, adopţia naţională).

-          În caz de necesitate, a serviciilor de zi.

-          În caz de necesitate, a serviciilor de tip rezidenţial.

f)       Coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali care prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale.

g)      Identifică activ cazurile copiilor aflaţi în dificultate, asigură intervenţia şi prevenirea agravării problemelor sociale.

h)      Realizează intervenţia în cazul familiilor şi copiilor în dificultate conform procedurii managementului de caz, stabileşte statutul copilului, determină forma de protecţie adecvată situaţiei copilului, reprezintă intereselecopiilor în judecată, monitorizează situaţia copilului în cadrul serviciului în care a fost plasat.

i)        Adresează către Comisia medico-psiho-pedagogică copiii cu necesităţi edaucaţionale speciale pentru diagnosticare şi recomandarea instituţiei educaţionale adecvate capacităţilor copilului.

j)        Adresează către Comisia medicală-consultativă copiii cu disabilităţi pentru stabilirea gradului de dizabilitate în baza cărui se recomandă tratamentul şi se perfectează îndemnizaţia de dizabilitate.

k)      Înaintează pentru examinare la Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate cazurile copiilor propuşi pentru plasament.

l)        Referă  cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

-          serviciile instituţiilor rezidenţiale pentru copii,

-          serviciile centrelor de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă,

-          serviciile centrul de plasament temporar al minorilor.

m)    Monitorizează situaţia copiilor aflaţi în diferite forme de plasament.

n)      Evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate familiilor cu copii aflate în dificultate în vederea prevenirii separării copilului de familie şi comunicare.

 1. În domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei are următoarele atribuţii:

a)      Realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu disabilităţi de toate vîrstele şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)      Promovează interesele tuturor persoanelor cu disabilităţi de toate vîrstele conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU privind protecţia persoanelor cu disabilităţi la care Republica Moldova este parte.

c)      Elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea procesului de reabilitare şi integrare socială şi ocupaţională a persoanelor cu disabilităţi în baza necesităţilor identificate în parteneriat cu instituţiile de profil şi societatea civilă.

d)      Consolidează, dezvoltă şi prestează servicii de asistenţă socială adresate persoanelor cu disabilităţi:

-          servicii comunitare ( serviciul de asistenţa socială comunitară, serviciu cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare, locuinţe protejate, serviciul asistentului personal).

-          Serviciul de protezare şi ortopedie.

-          În caz de necesitate, a serviciilor de zi ( servicii de reabilitare, dezvoltare a abilităţilor de auto-îngrijire, socializare, kineto-terapie, ergo-terapie,etc.).

-          În caz de necesitate, serviciilor de tip rezidenţial ( aziluri, centre de plasament temporar, etc.).

e)      realizează intervenţia în cazul persoanelor cu disabilităţi conform procedurii managementului de caz.

f)       Adresează către Consiliu medical consultativ, Consiliul de expertiză madicală a vitalităţii, Comisia medico-psiho-pedagogică, precum şi către serviciile medicale relevante cazurile persoanelor cu disabilităţi pentru asigurarea diagnosticării, tratamentului medical şi reabilitării.

g)      Facilitează accesarea serviciilor educaţionale, de socializare, de dezvoltarea a abilităţilor de viaţă independentă.

h)      Distribuie articole protetico-ortopedice şi mijloacele de locomoţie nemecanizate pentru persoanele cu disabilităţi şi a biletelor de reabilitare sanatorială, precum şi a tuturor tipurilor de facilităţi pentru persoanele cu disabilităţi.

i)        Referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

-          centrului republican experimental protezare, ortopedie şi reabilitare,

-          caselor internat pentru copii cu dificienţe mintale,

-          internatelor psiho-neurologice,

-          centrelor republicane de reabilitare a invalizilor,

-          şcoala internat specială pentru copii cu dificienţe fizice şi senzoriale ( disabilităţi locomotorii, surzii, hipoacuzici şi cu surditate tardivă, slab-văzători, nevăzători),

-          şcoala internat auxiliară pentru copii cu deficienţe mintale.

j)        Conlucrează cu administraţia publică locală, agenţii economici şi societatea civilă în vederea adaptării spaţiilor şi facilitatea deplasării persoanelor cu disabilităţi locomotorii în locurile publice.

k)      Monitorizează şi evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate persoanelor cu disabilităţi în vederea estimării gradului de integrare socială a acestora.

l)        Stabileşte şi achită compensaţii anuale pentru deservirea cu transport şi compensaţiile pentru transportul urban, suburban şi interurban.

 1. În domeniul asistenţei sociale a victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi în domeniul asigurării repectării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigurări egalităţii genurilor.

b)      Asigură implementarea Sistemului naţional de referire ( SNR) pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigură coordonarea activităţii echipelor multidisciplinare la nivel local.

c)      Prezintă rapoarte semestriale, asigură referitor la activitatea desfăşurată în terirtoriu în contextul prevenirii fenomenelor de violenţă în familie şi traficul de fiinţe umane.

d)      Elaborează programe individuale de acordare a asistenţei beneficiarilor întru integrarea acestora în societate.

e)      Dezvoltă parteneriate sociale, contribuie la mobilizarea comunităţii în soluţionarea problemelor ce ţin de fenomenul violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane.

f)       Apără drepturile şi interesele legitime ale victimelor violenţei în familie, victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv şi ale victimelor minore.

g)      Realizează, în comun cu alte autorităţi abilitate cu competenţe în domeniu şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, programe informaţionale în vederea prevenirii violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, depăşirea stereotipurilor de gen şi educarea populaţiei în spiritul comportamentului non-violent.

h)      Determină necesitatea creării de centre/servicii de reabilitare a subiecţilor violenţei în familie precum şi pentru victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane.

i)        Monitoritează şi coordonează activităţile profesionale ale asistenţelor sociali din cadrul primăriilor, de prevenire ale violenţei în familie şi traficul de fiinţe umane, de sprijinire/consiliere , şi de resocializare a victimelor ( precum şi agresorii în cazurile violenţei în familie.)

j)        Monitorizează victimele şi le acordă asistenţă în procesul de (re)integrare şi resocializare.

k)      Conlucrează cu autorităţile publice locale în vederea repartizării echitabile din punct de vedere gender a funcţiilor publice şi de decizie, comunică activ cu conducerea agenţelor economici, asociaţiile de patronat şi sindicatele din teritoriu vizînd respectarea principiului de asigurare a egalităţii de gen în sfera socio-economică, contribuie la sporirea activismului social al femeilor din mediu rural.

l)        Organizează popularizarea cunoştinţelor de educare şi informează populaţia în vederea combaterii stereotipurilor cu referire la responsabilităţile părinteşti, valoarea muncii casnice, promovarea responsabilităţilor egale în viaţa de familie şi cea profesională.

 1. În domeniul asistenţei sociale a altor grupuri de beneficiari Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei are următoarele atribuţii:

a)      organizează evaluări periodice în raza administrativ-teritorială pentru depistarea problemelor sociale din teritoriu şi identifică persoanele aflate în dificultate şi grupuri noi de benefeciari.

b)      Duce evidenţa şi contribuie la solicitarea şi reintegrarea persoanelor reîntoarse din locurile de detenţie, inclusiv a tinerilor delicvenţi în colaborare cu Comisariatul de Poliţie, Inspectorul Minori şi Moravuri, participă în comun cu organele de drept la monitorizarea desfăşurării pedepselor alternative.

c)      Identifică şi referă persoanele dependente de drog şi alcool către comisiile pe problemele sociale pentru a fi direcţionate spre servicii specializate de dezalcoolizare şi dezintoxicare.

d)      Oferă suport pentru integrarea socială pentru tinerii absolvenţi ai şcolilor de tip rezidenţial.

e)      Identifică şi recomandă crearea serviciilor specializate pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală.

f)       Identifică şi oferă suport persoanelor fără adăpost şi refugiaţilor.

g)      Oferă suport şomerilor, inclusiv familiilor tinere cu copii, care temporar nu sînt angajaţi în cîmpul muncii, prin intermediul Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

h)      Conlucrează cu instituţiile medicale şi organizaţiile neguvernamentale specializate în vederea asigurării accesului/crearea serviciilor socio-medicale pentru persoane şi copii infectaţi cu HIV/SIDA , precum şi familiile acestora.

i)        Participă la desfăşurarea campaniilor informaţionale ce ţin de prevenirea răspăndirii infecţiei HIV/SIDA , aspectelor de stigmă şi discriminare a persoanelor afectaţi/infectaţi şi familiilor acestora.

j)        Conlucrează cu reprezentanţii de etnie romă în vederea asigurării accesului non-discriminatoriu la sistemul de protecţie socială.

k)      Acţionează ca reprezentant legal pentru persoanele adulte dependente care suferă de abuz, neglijare sau probleme de sănătate mintală.

l)        Identifică şi oferă suport altor persoane în dificultate care nu sînt specificate în prezentul Regulament.

Alte atribuţiiale Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei sînt:

a)      efectuează audienţa cetăţenilor, examinează scrisori, petiţii, cereri, pregătesc răspunsuri şi explicaţii privind aplicarea legislaţiei.

b)      Informează populaţia şi acordă consultaţii cu privire la serviciile de asistenţă socială şi drepturile persoanei la aceste servicii.

c)      Referă cererile/reclamaţiile către organul abilitat de prestare a serviciilor sociale respective în cazul în care obiectul cererii/reclamaţiei depăşeşte limita competenţei sale.

d)      Informează neîntîrziat autorităţile competente despre cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniul prestării serviciilor sociale, precum şi despre alte cazuri de necorespundere a cerinţelor prescrise.

e)      Asigură evidenţa tuturor prestaţiilor şi benefeciarilor serviciilor de asistenţă socială.

f)       Identifică necesităţile de formare profesională a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială şi aigură consolidarea capacităţilor profesionale ale acestora.

g)      În dependenţă de necesităţile identificate, planifică măsurile de asistenţă socială şi identifică mijloacele financiare necesare, inclusiv pentru procurarea serviciilor sociale de care nu dispune.

h)      Supraveghează acumularea mijloacelor financiare la Fondul local de susţinere socială a populaţiei şi distribuirea acestora celor mai defavorizate categorii ale populaţiei.

i)        Contribuie prin mijloacele posibele la funcţionarea asociaţilor obşteşti de utilitate publică cu domeniul de activitate în sfera seviciilor sociale.

j)        Conlucrează cu organizaţiile neguvernamentale naţionale în vederea susţinerii populaţiei aflate în dificultate.

k)      Prezintă Consiliului raional MMPSF dări de seamă privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

 

                        Capitolul VI. Drepturile Direcţiei Aistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 1. Pentru exercitarea funcţiilor sale, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este investită cu următoarele drepturi:

a)      să stabilească atribuţiile, normele de funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, efectivul de personal de care este  nevoie pentru soluţionarea problemelor sociale ale unităţii administrativ - teritoriale.

b)      Să aprobe ordine privind realizarea atribuţiilor prevăzute  de prezentul Regulament şi deciziilor autorităţilor publice locale, instrucţiunilor, indicaţiilor metodologice, dispoziţiilor MMPSF.

c)      Să  apeleze la organele administraţiei publice locale şi centrale care au tangenţă cu domeniul asistenţei sociale pentru a contribui la implementarea politicilor şi strategiilor în domeniu precum şi la soluţionarea cazurilor beneficiarelor serviciilor de asistenţă socială.

d)      Să dezvolte şi să consolideze asistenţa socială la nivelul  unităţii administrativ - teritoriale conform necesităţilor sociale identificate.

e)      Să organizeze activităţi de consolidare a competenţelor profesionale ale personalului angajat  în Secţia de asistenţă socială şi protecţia a familiei şi copilului.

f)       Să solicite  de la MMPSF materiale metodologice şi instrucţiuni de aplicare practică, precum şi organizarea periodică a instruirilor de formare profesională continuă pentru angajaţii Direcţiei de asistenţă socială şi protecţiei a familiei şi copilului.

g)      Să solicite organelor abilitate cu responsabilităţi de acreditare şi inspecţie a serviciilor sociale să ofere rapoarte de inspecţie cu  specificarea lacunelor şi încălcărilor şi cu recomăndări de eficientizare a activităţii.

h)      Să formeze parteneriate locale cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, agenţii economici  de nivel naţional şi internaţional pentru a facilita procesul de implementare a strategiei locale de asistenţă socială şi de prestare a serviciilor de asistenţă socială.

i)        Să înainteze organelor administraţiei publice locale şi structurilor ierarhic superioare propuneri ce vizează eficientizarea asistenţei sociale pentru persoanele şi grupurile aflate în dificultate.

j)        Să introducă modificări în prezentul Regulament în funcţie de specificul local şi să-l aprobe la Consiliul raional.

 

   Capitolul VII. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei :

15. În cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este angajat următorul personal:

a) Şef al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei - director al Fondului local de susţinere socială a populaţiei, Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

b) Contabil - şef evidenţa şi distribuirea ajutoarelor materiale şi umanitare.

c) Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.

d) Specialist superior în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc

e) Specialist superior în problemele drepturilor copilului

f) Specialist superior în problemele acordării ajutorului material persoanelor social – vulnerabile

g)Specialist pe problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi

h)Specialist privind administrarea ajutorului social

j) Şeful serviciului de îngrijire socială la domiciliu

i) Şeful serviciului de asistenţă socială comunitară

k) Felcerul - protezist

l) Asistenţi sociali comunitari

m) Lucrători sociali

n) Personal auxiliar

16. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este condusă de Şef care este desemnat şi eliberat din funcţie de Consiliul raional. Şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei exercită următoarele funcţii principale:

a)      Conduce întreaga activitate a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi o reprezintă în raporturile cu  MMPSF, autorităţile administraţiei  publice locale şi centrale, instituţiile private şi persoanele fizice.

b)      Ajustează şi dezvoltă atribuţiile specificate în prezentul regulament în funcţie de specificul unităţii administrativ - teritoriale.

c)      Asigură şi răspunde de crearea condiţiilor necesare  pentru realizarea scopului şi obiectivelor de activitate ale Direcţiei Asistenţă Socială şi  Protecţie a Familiei, în limitele competenţei acordate cu respectarea prevederilor legale.

d)      Asigură organizarea activităţii în vederea implementării cadrului normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

e)      Stabileşte atribuţiile funcţionale ale salariaţiilor Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

f)       Angajează şi eliberează personalul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, în conformitate cu legislaţia.

g)      Asigură dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale personalului angajat.

h)      Reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în  limita competenţelor aprobate de organul ierarhic superior şi al Regulamentului.

17. Şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi Copilului  este şi directorul executiv al Fondului de susţinere socială a populaţiei, care asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorilor materiale.

18. Şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei exercită  funcţia de Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului conform stipulărilor Codului Familiei.

19. Contabilul - şef exercită următoarele funcţii principale:

a)      Duce evidenţa  contabilă a tuturor activităţilor realizate în cadrul structurii teritoriale de asistenţa socială.

b)      Asigură evidenţa contabilă a mijloacelor  extrabugetare a fondului  local de susţinere socială a populaţiei şi evidenţa distribuirii ajutoarelor materiale şi umanitare persoanelor aflate în dificultate.

c)      Participă la procesul de planificare bugetară.

20. Specialiştii din cadru Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei  descrise pe domenii de asistenţă socială.

21. Serviciile instituite în subordinea Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familie sunt:

a)      Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

b)      Serviciul de asistenţă socială comunitară

c)      Serviciul protezare şi ortopedie

d)      Serviciul social „Asistenţă personală”

22.  Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei poate institui servicii sociale noi reieşind din necesităţile unităţii administrativ-teritoriale, acţionînd în mod autonom sau în parteneriat cu agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale

      Capitolul VIII. Raporturile de colaborare ale Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

      23. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei stabileşte raporturi de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile:

         a)  La nivel central se stabilesc raporturi de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale prestatoare de servicii sociale cu specializare înaltă.

b)      Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

-          Consiliu raional, inclusiv cu comisiile care activează în cadrul acestuia: Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului, Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, Comisia teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane,

-          Casa teritorială de asigurări sociale,

-          Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă,

-          Direcţia de învăţămînt, tineret şi sport inclusiv cu Serviciul psihologo-pedagogic din cadrul acesteia,

-          Instituţiile medicale din teritoriu: Spitalul raional, Centrul mediciilor de familie inclusiv cu Comisia medicală consultativă din cadrul acestuia,

-          Oficiul de înregistrare a actelor stării civile,

-          Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei,

-          Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Inspectoratul minori şi moravuri şi Secţia probaţiune din cadrul acestuia,

-          Organele de drept ( judecătoria, procuratura),

-          Organizaţiile neguvernamentale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii sociale,

-          Altele.

c)      La nivelul întîi al administraţiei publice locale Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

-          Consiliile locale, inclusiv cu Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului,

-          Primăriile, inclusiv cu primarul – Autoritate tutelară la nivelul întîi al administraţiei publice locale,

-          Instituţiile de învăţămînt preşcolar şi şcolar,

-          Medicii de familie,

-          Poliţiştii de sector,

-          Organzaţiile neguvernamentale locale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii sociale,

-          Biserica,

-          Agenţi economici,

-          Lideri comunitari,

-          Altele.

Capitolul IX. Monitorizarea şi evaluarea activităţii Direcţiei Asistenţă  Socială şi Protecţie a Familiei

24. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei realizează monitorizarea serviciilor de asistenţă socială şi evaluarea impactului acestora asupra calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate.

     a)  Monitorizarea se realizează sistematic prin colectarea şi analiza datelor conform indicatorilor de monitorizare pentru fiecare serviciu în parte în baza formularelor elaborate de MMPSF. Datele pentru indicatorii de monitorizare sînt colectate de către personalul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei în limita atribuţiilor de serviciu.

     b)   Evaluarea se realizează la o anumită perioadă şi urmăreşte identificarea efectelor şi impactului serviciilor de asistenţă socială asupra populaţiei vulnerabile la nivel teritorial. Evaluările sînt realizate de echipa de evaluare formată prin ordinul Şefului Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.În dependenţă de scopul evaluării se stabilesc metodele, termenele şi grupurile ţintă cuprinse în procesul de evaluare.

25. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este responsabilă de reprezentarea către MMPSF a informaţiilor acumulate în rezultatul monitorizării şi evaluării la nivel teritorial, în forma şi intervalele stabilite.

       Capitolul X. Finanţarea activităţii Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

26. Cheltuielile pentru realizarea activităţilor Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, se finanţiază din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, granturilor, sumelor oferite de donatori organizaţiilor neguvernamentale şi religioase, persoane fizice şi juridice, contribuţiile benefeciarilor, alte surse, conform legislaţiei.

27. Personalul Serviciului de asistenţă socială comunitară şi Serviciului de îngrijire socială la domiciliu beneficiază anual de echipament pentru realizarea obligaţiunilor funcţionale.

28. Cheltuielile pentru călătoriile în transportul public al personalului Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a familiei în scop de serviciu şi întreţinerea serviciului sînt acoperite din mijloacele bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

                        Capiltolul XI. Dispoziţii finale

29.    Reorganizarea şi lichidarea Direcţiei AsistenţăS şi Protecţie a Familiei se efectuează de către Consiliul Raional cu acordul MMPSF.

30.    Administraţia publică locală de nivelul al doilea oferă pentru Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei un local adaptat şi dotat cu echipament necesar pentru desfăşurarea activităţilor ce permit organizarea activităţilor în grup şi lucrul individual cu beneficiarii.

 

 

 

          Secretar al Consiliului Raional                          R.Postolachi                                           

 

Alte documente
» REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 02.11.2017
Sus


 

 

https://www.facebook.com/FondulpentruTineriRiscani/

 

 

 

 

 

https://www.giz.de/en/worldwide/67751.html

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1861
Vizitatori ieri: 250
Vizitatori azi: 48
Online: 2